Flen får ny äldreomsorgsplan

Flens kommun ska anta en ny plan för hur äldreomsorgen i kommunen ska utvecklas. Planen har nu varit ute till föreningar, partier och andra berörda för att få in synpunkter.

Bättre mat, mer tid för fysiska aktiviteter och möjligheter att komma ut, och förbättrade möjligheter till gemenskap i boendet är några av de saker som vänsterpartiet för fram i sitt svar. Här kan du läsa hela Vänsterpartiets remissvar.

Remissvar

Förslag till utvecklingsplan för äldreomsorgen i Flens kommun

Vänsterpartiet i Flen ställer sig i stora delar positivt till förslaget till äldreomsorgsplan. Det är bra att planen tar sin utgångspunkt i förebyggande och hälsobefrämjande insatser. Vi vill också ta tillfället i akt att berömma den insats som redan idag görs vad gäller uppsökande arbete bland de äldre.

Några synpunkter och påpekande vill vi dock göra:

Värdegrunden

Vänsterpartiet delar uppfattningen att den enskilde ska ha möjlighet att bo kvar i sitt hem så länge som möjligt. Det är vad de flesta vill.

Samtidigt vet vi att det finns äldre som, trots att de rent medicinskt inte har behov av det, önskar någon form av gemensamt eller särskilt boende. Ensamhet, isolering och oro kan vara nog så viktiga faktorer för den som är äldre.

Vänsterpartiet anser att den enskildes egna önskemål och egen bedömning ska vara vägledande för valet av boende. Detta vill vi ska framgå i värdegrunden.

Förebyggande och hälsobefrämjande insatser

Betoningen av de förebyggande och hälsobefrämjande insatserna är bra.

Vi kan inte nog trycka på matens betydelse för den enskildes välbefinnande. Mat som smakar gott, som luktar gott, och som man kan äta tillsammans med andra. Vi välkomnar därför skrivningen ”Bra matvanor ska främjas genom ökade kunskaper om kostens betydelse och möjlighet att äta tillsammans med andra”.

Samtidigt har vi de senare åren sett att utvecklingen i Flens kommun gått i motsatt riktning. Restaurangen på Smedjan har lagts ner och matportioner distribueras i förpackningar för flera dagar i taget. (Och vi som provat vet – det varken smakar eller luktar gott.)

Vi vill inte peka ut en enda lösning på problemet, det kan finnas flera vägar att gå. Matlag för äldre, äldreboenden med gemensam restaurang, återställande av restaurangen i Smedjan, sambruk med kommunens skolor (när barnen intagit sin lunch är det de äldres tur).

Vänsterpartiet vill att Socialnämnden under planperioden gör en total översyn av matsituationen för de äldre. Den översynen kan med fördel göras gemensamt med BU-nämnden. Detta bör framgå av planen.

I förslaget till plan tas upp behovet av utevistelse upp. Möjligheten till fysisk aktivitet och utevistelser utifrån den egna förmågan är oerhört central i det förebyggande arbetet.

Vänsterpartiet vill betona vikten av fysiska aktiviteter och utevistelser genom att lyfta in dem under punkten ”åtgärder”. Målet ska vara att varje människa, utifrån sina egna förutsättningar, regelbundet ska ha möjlighet att utöva någon form av fysisk aktivitet, samt vistas ute i friska luften.

Äldre i ordinärt boende och äldre i särskilt boende

Planen planerar en ökning av antalet platser i särskilda boenden utifrån dagens bristsituation och kommande demografiska förändringar. Vi är dock tveksamma till om det är tillräckligt.

Som vi tidigare påpekat anser vi att valet av boendeform ska utgå från den äldres egna önskemål. Vi vet idag inte hur många äldre som skulle önska ett särskilt boende, trots att de rent formellt inte har rätt till det.

Särskilda boendeplatser är dock dyra, och förhoppningsvis kan många önskemål tillgodoses genom aktiv samhällsplanering vid utformning av nya och äldre bostadsområden. Men det behövs också ett mellanting.

Vänsterpartiet anser att det behövs äldreboenden ditt äldre kan flytta utan krav på medicinska behov, där det finns tillgång till gemensam matsal, möjlighet till gemensamma aktiviteter och en lägre nivå på personalinsatser (jämfört med dagens särskilda boenden).

Kommunikationer

Nivån på de allmänna kommunikationerna är avgörande både för hur länge den äldre vill bo kvar i sitt hem och för hur tidigt hon eller han behöver insatser i form av färdtjänst. Det finns exempel från andra kommuner på hur man både infört såväl bättre som billigare kommunikationer (Vänsterpartiet har vid tidigare tillfällen hänvisat till Ockelbomodellen).

Vänsterpartiet vill att Socialnämnden under planperioden inventerar behovet av kollektivtrafik för de äldre, och utifrån detta tar initiativ till en översyn av kollektivtrafiken som innefattar såväl färdtjänst, skolresor, sjukresor och allmänna kommunikationer. Detta bör framgå av planen.

Kunskapsbaserad vård och omsorg

Flens kommun har ett stort antal invandrare. I och med att dessa blir äldre, ökar också behovet av äldreomsorg där man kan göra sig förstådd på det egna språket. Flen är troligen för litet för at inrätta särskilda boenden för olika språkgrupper. Däremot kan vi öka ansträngningarna för att anställa fler tvåspråklig personal med olika kulturkompetens.

Vänsterpartiet vill att äldreomsorgen ska göra en aktiv satsning på att anställa tvåspråkig personal med olika kulturkompetens. Detta bör framgå av planen.

Flen 070828

Vänsterpartiet flen

gm. Lillemor Johansson


Här kan du ladda ner förslaget och några bilagor i pdf-format:

Av 0 272
%d bloggare gillar detta: