Ang. hörselskadade elever i skolan

Hur klarar egentligen kommunen av att tillgodose hörselskadade barns behov i skolan? Hur är det egentligen med hörselpedagog i de kommunala skolorna? Dessa och andra frågor ville företrädare för hörselskadades förening ha svar på vid fullmäktiges sammanträde.

Svar på allmänhetens fråga ställd av Hörselskadades Förening i Flen.

De frågor som ställs av styrelsen för hörselskadades förening i Flen är sådana frågor som vi politiker har väldigt svårt att svara på. Vi räknar naturligtvis med att detta ska skötas på ett bra sätt eftersom vi ju är angelägna om att de hörselskadade ska få samma chans att tillgodogöra sig undervisningen som de som har normal hörsel. Vänsterpartiet har vid flera tillfällen och vid flera budgetsammanträden krävt mer pengar till barn med särskilda behov. Detta skulle kunna medföra att kommunen kunde anställa fler specialpedagoger, vilket i sin tur skulle kunna betyda att både de med hörselhandikapp och andra som behöver speciell undervisning skulle få mer hjälp.

Som jag har förstått det så är anledningen till att det avtal som fanns med hörselpedagog tidigare och som har sagts upp för några år sedan, berott på att det inte fanns tillräckligt med hörselskadade barn och ungdomar i Flens kommun för att det skulle kunna räcka till en tjänst. Men barnen skulle naturligtvis inte bli utan hjälp för den sakens skull utan tjänsten skulle hyras in när den behövdes.

Den springande punkten i frågorna verkar att vara det att man ifrågasätter om rektorerna klarar av det här arbetet lika bra som hörselläraren gjorde och det är en fråga som jag inte kan svara på. Men rimligtvis borde naturligtvis inte rektor, son har en mängd andra arbetsuppgifter, klara av att ha den överblick som en hörsellärare kan ha och definitivt inte den kunskapen. Om jag har förstått rätt så är hörselskadades förening oroliga för att det inte längre är en person som har det övergripande ansvaret för undervisningen och även att kunskap saknas.

Det övergripande ansvaret över verksamheten har ju Barn och-utbildningsnämnden. Ansvaret att följa upp och eventuellt åtgärda ligger också på nämnden. Vänsterpartiet kommer därför att låta vår representant i nämnden att följa upp dessa frågor och eventuellt föreslå åtgärder. Jag hoppas att detta kan ske i en dialog med de föreningar som är kunniga i dessa frågor.

Flen 2006-08-31

Elisabeth Molin
Gruppledare för vänsterpartiet.

Av 0 544
%d bloggare gillar detta: