Arbetsmarknad

Valplattform 2018

Bild: Av var och en efter förmåga, åt var och en efter behov.Recept för en trivsam kommun
Flens kommun är på många sätt en fantastisk plats att leva på. Ett sprudlande kulturliv och underbara omgivningar. Men här finns också en del svårigheter som vi bara kan lösa tillsammans. Det viktigaste är att höja utbildningsnivån så att fler kan få ett arbete och egen försörjning. Klarar vi att lösa detta, då kommer också barnfattigdomen att minska, fler har råd med lite större bostad och att köpa saker i de lokala affärerna. Jämlik tillgång till utbildning är också viktigt för att fler ska kunna använda sina demokratiska rättigheter.  Att höja utbildningsnivån och rusta fler människor att kunna ta de arbeten som finns, är grundbultar i en politik som får vår kommun att blomstra.

Recept för en trivsam kommun
Flens kommun är på många sätt en fantastisk plats att leva på. Ett sprudlande kulturliv och underbara omgivningar. Men här finns också en del svårigheter som vi bara kan lösa tillsammans. Det viktigaste är att höja utbildningsnivån så att fler kan få ett arbete och egen försörjning. Klarar vi att lösa detta, då kommer också barnfattigdomen att minska, fler har råd med lite större bostad och att köpa saker i de lokala affärerna. Jämlik tillgång till utbildning är också viktigt för att fler ska kunna använda sina demokratiska rättigheter.  Att höja utbildningsnivån och rusta fler människor att kunna ta de arbeten som finns, är grundbultar i en politik som får vår kommun att blomstra.

Körkort
En viktig förutsättning för att kunna ta de jobb som finns, är att man har körkort. Det förekommer också att körkort är ett krav för att få fast tjänst istället för timanställning. Vänsterpartiet har föreslagit att gymnasieskolan ska erbjuda någon form av körkortsutbildning. Det skulle förmodligen också få till följd att fler söker till vårt gymnasium. Körkort är en stor utgift för den enskilde, men en billig åtgärd för kommunen om det leder till att fler kommuninnevånare kan försörja sig själva. Därför vill vi också, i samarbete med Arbetsförmedlingen, undersöka möjligheterna att även erbjuda det för arbetslösa vuxna.

Hög kvalitet i vuxenutbildningen
En hög kvalitet i vuxenutbildningen är viktig för att fler ska kunna ta de jobb som finns och börjaförsörja sig själva Att ständigt sträva efter att utveckla verksamheten, mot mer individanpassning är därför viktigt. Det måste också bli enklare att kombinera arbete eller praktik med studier. Ett sätt är att kommunen, i egenskap av arbetsgivare, ger anställda möjlighet att under några timmar i veckan delta i vuxenutbildningen på betald arbetstid. Vi vet att kommunens behov av arbetskraft kommer att öka snabbt inom vissa yrkesgrupper, t.ex. inom vård och omsorg. Här spelar vuxenutbildningen en viktig roll.

Vidareutbildning av personal
I dag saknar många anställda formell behörighet för sina jobb, till exempel inom skola och förskola. Bristen på utbildad personal kommer att öka i hela landet de närmaste åren. Personer som saknar formell behörighet har ofta osäkrare anställningar och får inte ta del av fortbildning eller andra förmåner arbetsgivaren erbjuder. Kommunen behöver därför stimulera vidareutbildning för personal inom skola, förskola och vuxenutbildning.

Mer verksamhet i egen regi
Genom att ta hem mer av den kommunala verksamheten i egen regi, så har kommunen också bättre möjligheter att erbjuda arbete till kommuninnevånare. Det har också visat sig att t.ex. utbildning, grönyteskötsel och trappstädning har fått en högre kvalitet när kommunen själv utför arbetet.

Barnomsorg på obekväm arbetstid
Inom t.ex. industri, handel och vårdyrken är det vanligt med helg-, kvälls- och nattarbete. För att människor ska kunna ta de arbeten som erbjuds måste kommunen kunna erbjuda barnomsorg på obekväm arbetstid. Vi vill att kommunen ska undersöka behovet av att ha en förskoleavdelning som håller öppet på obekväm arbetstid.

Fler kommunala arbetslag
Kommunen har idag några arbetslag, där arbetslösa får en chans att komma in på arbetsmarknaden. Vi vill utöka den verksamheten. Behoven är stora, inte minst när det gäller att försköna tät-orterna, naturvård, förbättra möjlig-heterna till rekreation och friluftsliv. Det skulle vara en vinst både för kommunen och den enskilde. Behovet av arbets-ledare till en sådan verksamhet är stor och kommunen bör därför starta en handledarutbildning.

Motverka psykisk ohälsa bland unga
I landstingets undersökning Liv & hälsa Ung, anger fler och fler ungdomar i Flen att de inte mår bra. Särskilt tydligt är detta bland unga tjejer. Så ska det naturligtvis inte vara. Det är också en viktig samhällsfråga eftersom glada och psykiskt välmående barn och ungdomar lyckas bättre i skolan, har mer framtidstro och har på sikt lättare att komma in på arbetsmarknaden. Därför vill vi starta ett långsiktigt arbete för att förbättra den psykiska hälsan bland barn och unga, som är knutet till skolans uppdrag. Utbildningsnämnden ska, vid sidan om kunskapsmålen, också ha som mål att öka den psykiska hälsan bland eleverna.

Kultur och fritid
Ett fritt och livskraftigt kulturliv är en viktig kraft i samhället, som bidrar både till människors livskvalitet och till att upprätthålla demokratin. Det är dessutom väl känt att ungdomar som får möjlighet att ägna sig åt kultur och fysisk aktivitet, också lyckas bättre i skolan och på sikt även på arbetsmarknaden. Det har även stor betydelse för integration. Kommunen måste ha som mål att stärka föreningslivet och lyfta vårt aktiva kulturliv så att fler får möjlighet att ta del av detta. Vi har föreslagit en avgiftsfri kulturskola och en utökning av antalet platser. Men vi måste också hitta vägar att stärka ungdomars aktiva deltagande i föreningslivet, inte minst våra idrottsföreningar. Dessutom vill vi ha fler spontanidrottsplatser och ett Kulturhus.

Avgiftsfri busstrafik
Fler och fler kommuner inför avgiftsfri busstrafik. För Flen som är en landsbygdskommun borde detta vara ett självklart mål. Oavsett om man bor på landsbygden, i en tätort eller i centralorten så behöver människor kunna ta sig till arbetet, fritidsaktiviteter, umgås med vänner och delta i samhällslivet i övrigt. Det är viktigt både av miljöskäl och ur ett fördelningsperspektiv. Därför föreslår vi att kommunen genomför ett försöksprojekt med avgiftsfria bussresor under två års tid. Kommunen ska också arbeta för ett ökat utbud av avgångar i kollektivtrafiken på kvällar och helger.

Läxhjälp i skolan
Skolorna i Flens kommun har de senaste åren höjt sina resultat. Men för att ge alla elever bästa tänkbara förutsättningar att lyckas i skolan, måste vi också erbjuda läxhjälp i skolan. Det behövs för elever vars föräldrar har låg utbildning och elever som inte har ett eget rum där de kan arbeta ostört med sina läxor. Därför föreslår vi att alla skolor i kommunen ska erbjuda läxhjälp i organiserad form.

Trygghet – nattvandrargrupper
Att känna sig trygg på väg hem från kompisarna, träningen eller bion är viktigt för oss alla. Bra belysning, fler vuxna på stan och vettiga mötesplatser är några av de saker som behövs för att bidra till en trygg miljö. Kommunen bör göra en långsiktig plan för att förbättra belysningen på flera av de viktiga gångstråken. Även trafikmiljön och säkerheten i övrigt behöver förbättras, t.ex. måste barnens skolväg över variaövergången säkras.
Kommunen bör anställa någon typ av fältassistenter och jobba aktivt för att få igång nattvandrargrupper i alla större tätorter.

Bostadsbyggande & trångboddhet
Idag byggs det äntligen lite fler bostäder i kommunen och fler är på gång. Det är både villor och lägenheter. De närmaste åren planerar man att bygga 20-40 lägenheter per år. Det här tycker vi är bra, men det krävs också att människor har råd med de nya bostäderna. Dels måste man bygga fler billiga hyresrätter, men det är också viktigt att fler kommuninnevånare får jobb och en lön som de kan försörja sig på.

Cykelverkstad och återbruk
Flen skulle, med sina korta avstånd, kunna vara en riktig cykelstad. Ett hinder idag är att vi saknar en cykelverkstad. Kommunen bör verka för att en sådan kommer tillstånd, i egen eller annans regi. Denna skulle även fungera som skyltfönster och prova-på-plats för elcyklar, lådcyklar och andra fordon som underlättar vardagslivet för personer utan körkort, eller som vill leva miljövänligt. En annan åtgärd som bidrar både till bättre miljö, minskad klimatpåverkan och fler arbetstillfällen är att bygga ut verksamheten för återvinning, som reparerar och säljer möbler och prylar som annars skulle slängas. Båda dessa förslag bidrar både till mål om bättre miljö och fler jobb.

Kopiera länk