Bättre stöd för barn till missbrukare

Flera hundra barn i Flens Kommun lever i familjer där en eller båda föräldrarna missbrukar alkohol eller andra droger. Troligen rör det sig om närmare 500 barn.

En del av barnens föräldrar klarar sin föräldraroll hyggligt, andra betydligt sämre. Gemensamt för barnen är att de förväntas växa upp som om detta inte påverkade dem. De ska klara skolan, hygienen, hälsan, och sin psykiska utveckling. De ska orka allt det som föräldrarna inte orkar.

All forskning pekar i samma riktning. Barn till föräldrar som dricker eller drogar löper nästan fyra gånger större risk än sina jämnåriga att själva dricka eller droga som tonåringar och vuxna. De behöver hjälp.

En viktig och betydelsefull åtgärd är sk barngrupper. Grupper där barn eller tonåringar träffas för att tillsammans prata om sin livssituation, där de får känna att de inte är ensamma, att det inte är deras fel att mamma eller pappa dricker och där de får redskap att handskas med situationen. För många barn är detta en oerhört värdefull insats.

Flens kommun har en bra grund för att stödja dess barn. Det finns utbildad personal som kan hålla i grupperna och det finns beredskap att genomföra gruppverksamhet. Ändå saknas det, hösten 2005 och våren 2006, grupper som är igång. Varför?

Vi är övertygade om att det inte är behovet som saknas. Det troliga är istället att barn och ungdomar i kommunen inte har kännedom om grupperna, hur de fungerar eller hur man på ett enkelt sätt kommer i kontakt med en grupp.

För att kunna hjälpa de barn som växer upp i missbruksfamiljer måste alla barn i Flens kommun regelbundet få information om vart de kan vända sig. Alla anställda i Flens kommun som arbetar med barn/ungdomar måste ha god kännedom om hur de kan slussa barnen rätt och alla andra vuxna i kommunen som arbetar med barn/ungdomar bör ha samma kännedom.

Vi yrkar

att kommunen vidtar de åtgärder som krävs för att samtliga barn/ungdomar i kommunen ska få regelbunden information om möjligheten till gruppverksamhet

att kommunen vidtar de åtgärder som krävs för att alla anställda i Flens kommun som arbetar med barn/ungdomar har en god kännedom om hur de kan slussa barnen rätt

att kommunen informerar andra vuxna i kommunen som arbetar med barn/ungdomar om hur de kan slussa barnen rätt

att i samband med budgeten erforderliga medel avsätts till ovanstående arbete

Flen 060323
Lillemor Johanson
Vänsterpartiet

Av 0 511
%d bloggare gillar detta: