Bostadsbolaget – viktigt verktyg för kommunen

Hyresgästföreningen har ställt ett antal frågor till de politiska partierna om hur man behandlar bostadsbolaget. Här kan du läsa frågorna och vänsterpartiets svar.

HGF: Lägger din kommun beslag på vinsten vid försäljning av allmännyttans fastigheter?

Svar: När bolaget hittills har sålt enstaka fastigheter så har kommunen inte gjort anspråk på vinsten. I bolagsordningen finns en passus om att eventuella vinster vid försäljning eller likvidation av bolaget måste användas för liknande ändamål, d.v.s. bostadsförsörjning.

Men det finns en ganska utbredd uppfattning inom framförallt den borgerliga koalitionen (den s.k. färgfemman) och miljöpartiet att kommunens eget allmännyttiga bostadsbolag är för dominerande på den lokala marknaden. De vill att privata bostadsföretag ska få ett ökat utrymme och man har därför i olika sammanhang drivit att Flens Bostads AB ska sälja ut hela eller stora delar av sitt bestånd.

För några år sedan drev även socialdemokraterna den linjen, men av andra skäl. De motiverade sin ståndpunkt med att det skulle vara ett sätt att minska antalet outhyrda lägenheter i Flens Bostads ABs bestånd.

Från vänsterpartiets sida motsätter vi oss utförsäljning på dessa grunder. Vi ser det tvärtom som en fördel att kommunen är en så stark aktör som möjligt på den lokala bostadsmarknaden. Vi ser bostadsbolaget som kommunens verktyg för att bedriva en social bostadspolitik, att tillgodose efterfrågan på bra och billiga bostäder. Bostadsbolaget är ett av kommunens viktigaste verktyg för ökad inflyttning, vilket i sin tur är en förutsättning för att kunna göra andra välfärdssatsningar.

HGF: Tar din kommun betalt för att gå i borgen för bostadsföretaget?

Svar: Ja, för närvarande handlar det om 0,25% av lånesumman, kommunen och bolaget delar alltså på den vinst som följer av lägre lånekostnader.

För några år sedan gav kommunen direktiv till bolaget att minska kommunens borgensåtaganden och man gjorde samtidigt klart att det inte skulle bli några nya borgenslån. Detta var en politik som vi från vänsterpartiet motsatte oss, eftersom det absolut inte finns någon anledning att tvinga sitt eget bolag att teckna dyrare lån än vad som annars skulle vara möjligt. Särskilt inte när det handlar om ett bolag som har en stabil och välskött ekonomi och där risken som ett borgensåtagande innebär, måste betraktas som minimal. Vi var tyvärr ganska ensamma om den uppfattningen.

När så förslaget kom att istället börja ta ut en borgensavgift kom, så ansåg vi det vara ett steg i rätt riktning. Det är något som både bolaget och kommunen tjänar på jämfört med hur det fungerat tidigare. Men det finns politiker i Flen, bland annat moderaten Urban Gerhardsson som anser att det vore en mer ”sund ekonomi” om kommunen helt avstod från att gå i borgen för bolagets lån. Detta är en helt obegriplig ståndpunkt anser vi från vänsterpartiet.

HGF: Använder din kommun vinster i bostadsbolaget för att betala andra verksamheter?

Svar: Nej, det kan man nog inte säga. Däremot brukar Flens kommun ta ut en aktieutdelning som ligger på c:a 5% av aktiekapitalet. I pengar räknat handlar det om c:a 320-330 tkr. Förra året var ett undantag, då tog kommunen inte ut någon utdelning alls.

HGF: Betalar din kommun alltför låg hyra för lokaler i det allmännyttiga bostadsföretagets fastigheter?

Svar: Man betalar marknadsmässig hyra för de lokaler man hyr. Problemet är istället de lokaler man har beställt byggnation av och sedan gått ur. Ett exempel är Smedjan som var en direkt beställning från kommunen med en avskrivningstid på 50 år. De lokalerna har man sagt upp efter 20 år och då står bostadsbolaget där med tomma lokaler som man inte får någon hyra för, t.ex. restaurangen, dagrum och aktivitetslokaler.

HGF: Har din kommun tagit ut mer utdelning i bostadsföretaget än vad som är tillåtet enligt allbo-lagen?

Svar: Nej.

HGF: Har din kommun köpt sitt eget allmännyttiga bostadsföretag?

Svar: Nej, kommunen är en av grundarna. Flens bostads AB är ett av de äldsta allmännyttiga bostadsföretagen i landet. När bolaget startades 1941 ägdes hälften av kommunen och hälften av privata intressen. Från 1949 är det ett helägt kommunalt bolag.

HGF: Låter din kommun allmännyttans hyresgäster själva täcka förluster för outhyrda lägenheter?

Svar: Ja. För närvarande finns det 136 uthyrningsbara lägenheter. Här är det viktigt att skilja mellan uteblivna intäkter och direkta kostnader. En tom lägenhet innebär ju ganska stora uteblivna intäkter, men förhållandevis små kostnader för värme, el, vatten och liknande.

Kaj Johansson (v)

Av 0 817
%d bloggare gillar detta: