Stoppa utvisningen av bosniska familer

I Flen lever sedan snart två år drygt 60 personer (vuxna och barn) med ursprunglig hemvist i Bosnien. I början av 90-talet tvingades de fly på grund av kriget.

De flesta har tillbringat mellan fem till åtta år i Tyskland utan möjlighet att erhålla permanent uppehållstillstånd innan de kom till Sverige. En del har tvingats flytta runt i Bosnien innan de lyckades ta sig hit.

Under förra månaden fick 16 av dessa familjer (tillsammans 27 vuxna och 15 barn) avvisningsbeslut. De skall lämna Sverige inom 14 dagar.

Fjorton vuxna och åtta barn har redan lämnat landet. Bland dem en kvinna som vistats på psykiatrisk klinik i åtta månader, en ensamstående mor med två barn och en man som opererats fem gånger för njursten.

Övriga familjer i gruppen väntar på slutgiltigt beslut från Utlänningsnämnden.

De skäl som anges i de lämnade besluten bygger dels på praxis, dels på regeringsbeslut den 29.6.200 och den 11.4.2002. I dessa bedöms att Bosnien-Hercegovina kan betraktas som ETT land och att det finns möjlighet för personer som anser sig ha svårigheter på en bosättningsort i landet att istället välja en annan. Principen om ett internt flyktingalternativ kan därför beaktas fullt ut. Inte heller anses det finnas skäl att bevilja uppehållstillstånd på politisk-humanitär grund.

De barn som nu hotas av avvisning har ingen eller mycket svag medveten upplevelse av Bosnien. De flesta har växt upp i Tyskland och de senaste åren i Sverige. Dessa barn far mycket illa av den ovisshet, rädsla och ångest som föräldrarna lever med. Att utvisas till ett okänt land och ett okänt öde skapar rädsla och ångest också hos barnen. Att leva under sådana förhållanden ger skador!

FN:s barnkonvention, artikel 3 lyder:

”Vid alla åtgärder som rör barn vare sig de vidtas av offentliga eller privata sociala välfärdsinstitutioner, domstolar, administrativa myndigheter eller lagstiftande organ, skall barnets bästa komma i främsta rummet.”

I samband med internationella Barndagen har statsminister Göran Persson lovat att alla beslut i fortsättningen ska granskas ur barnens synvinkel. Detta betyder att en ”barnkonsekvensanalys” ska göras och finnas med som underlag vid beslut som fattas.

I december 2001 rekommenderade UNHCR att ingen borde avvisas till Bosnien om de inte kan garanteras tillgång till den bostad de hade före kriget och att stor hänsyn ska tas när det gäller vissa sårbara grupper. Med sådana grupper avses t.ex. före detta lägerfångar, offer och vittnen till våld, inklusive sexuellt våld, personer som kallas in som vittnen inför krigstribunalen.

Trots de intyg som redovisar hur barns fysiska och psykiska hälsotillstånd påverkas negativt av flykting/avvisningssituationen finner man inte några skäl att göra en annan bedömning av familjernas behov av att få stanna i Sverige.

Inte heller tar hänsyn till att ingen ha tillgång till bostad och att många tillhör en eller flera av de grupper som UNHCR pekar ut som särskilt sårbara.

Vi, samtliga politiska partier representerade i fullmäktige i Flens kommun, anser att bristen på hänsyn till barnens bästa innebär ett grovt åsidosättande av Barnkonventionen.

Den bedömning som görs är inte förenlig med det åtagande som Sverige gjort genom att underteckna konventionen. Den restriktiva praxis som nu tillämpas innebär i sig att ”barnens bästa” inte sätts i första rummet. Att ha ett barnperspektiv vid bedömningen utan att ta konsekvenserna är inte förenligt med statsministerns löfte.

Inte heller UNHCR:s rekommendation från 2001 vägs in i nämndens beslut, vilket vi finner mycket anmärkningsvärt.

I det parlamentsval som nyligen genomförts i Bosnien har de tre nationalistiska partierna återtagit makten. Detta skapar en mycket osäker situation i landet. De stora problemen som finns med kriminalitet, droger, prostitution och fattigdom riskerar att ytterligare trasa sönder landet. Den praxis som de aktuella avvisningsbesluten baseras på har sin grund i helt andra förhållanden än de som nu råder. Att utvisa barn till ett land där så elementära behov som någonstans att bo inte kan garanteras, och där den politiska och sociala situationen inte kan garantera vare sig trygghet eller vård, är omänskligt.

Barnkonventionen ställer ett oavvisligt krav på att barnens bästa måste sättas i första rummet. Så sker inte om dessa familjer avvisas.

Vi kräver:

Att besluten om avvisning undanröjs och

Att samtliga barn och deras familjer som ingår i den aktuella gruppen Bosnier i Flen ge permanenta uppehållstillstånd i Sverige.

Samtliga UN-nummer på de berörda familjerna bilägges.

Flen 7 november 2002

Underskrivet av företrädare för samtliga politiska partier i Flens kommunfullmäktige.

Av 0 420
%d bloggare gillar detta: