Kommunalt handlingsprogram 2014-18

Tre profilfrågor

Flens kommun har haft några tunga år, men nu kan man äntligen ana en positiv utveckling. Under 2013 ökade befolkningen samtidigt som behovet av försörjningsstöd nu minskar. Många tycker att skolmaten har blivit bättre och andelen ekologiska livsmedel ökar.

Ortutvecklingen har blivit en succe. Vi får ett nytt varuhus i Sparreholm med många nya arbetstillfällen. Bredbandsutbyggnad på landsbygden och färdigställande av Landsvägsgatan i Malmköping är andra saker att glädjas åt.

Men samtidigt finns det naturligtvis mycket som behöver göras. Arbete, kommunikationer och skola är områden som är viktiga för kommunens utveckling. En del saker är de politiska partierna överens om, men inför valet har vi valt att lyfta fram tre prioriterade frågor, där vi har egna förslag som skulle innebära stora förbättringar för många kommunmedborgare.

 

Samordnad och avgiftsfri busstrafik

Behovet av bra kommunikationer är stort i en kommun som består av många små orter. Det är viktigt för att kunna leva på landsbygden och för att minska behovet av bil.

På många håll i landet har man på senare år infört avgiftsfri busstrafik. I Ockelbo har man samordnat skolskjutsar, färdtjänst och vanlig busstrafik. Man har skaffat mindre handikappanpassade bussar och kartlagt behoven noga. Det kollektiva resandet har ökat med 400 procent, samtidigt som linjesträckningen har fyrdubblats. Ändå kostar det inte mer för kommunen och det beror bland annat på att behovet av färdtjänst har minskat radikalt.

 

”Fri tid” inom hemtjänsten

Verklig valfrihet inom hemtjänsten handlar om att kunna påverka innehållet i den hjälp man får. Idag är nästan alla insatser behovsprövade och tidsbestämda. Detta vill vi ändra på.

I Norrköping och på flera andra håll har man infört ett system där den äldre själv kan bestämma över hur de vill använda en del av tiden då de får hjälp. Man kanske vill gå en promenad i det fina vädret, dricka kaffe och småprata eller duscha en extra gång.

Vi vill succesivt bygga ut ett system med ”fri tid” inom hemtjänsten.

 

Barnomsorg på obekväm arbetstid

Ingen ska behöva tacka nej till arbete på grund av svårigheter att ordna barnomsorg. Det är viktigt, både för enskilde men också för kommunens skatteintäkter. Därför måste kommunen lösa frågan om barnomsorg på obekväm arbetstid.

—————————————————————–

Kommunalt handlingsprogram

Här presenterar vi den politik som ska vara vägledande för våra företrädare, när de representerar partiet i nämnder och styrelser. Det här är vad vi kommer att arbeta för.

 

Jämställdhet

Kvinnor och män arbetar med olika uppgifter och befinner sig ofta på skilda områden i yrkeslivet. Kvinnors yrken värderas generellt lägre än de som domineras av män. Heltidsanställda kvinnor tjänar endast drygt 80 procent av män gör, dessutom arbetar kvinnor ofta deltid.

En viktig orsak till kvinnors deltidsarbete är att det fortfarande är kvinnor som står för den övervägande delen av hushållsarbetet i hemmen, och det är kvinnor som har det största ansvaret för barnen. En annan orsak är att kvinnor bara erbjuds deltidsarbete.

Det här måste vi få ett stopp på. Vänsterpartiet har fått igenom ett beslut i fullmäktige om att omvandla deltider till heltidstjänster. Beslutet är taget, nu måste det verkställas. Det är viktigt för att man ska kunna försörja sig på sitt arbete. Målet är att heltid ska vara en rättighet och deltid en möjlighet för de som så önskar.

Alla ska kunna röra sig tryggt i sin hemmiljö. Kvinnor är överrepresenterade när det gäller rädsla och otrygghetskänslor inför att till exempel promenera utomhus efter mörkrets inbrott. Hur vi utformar statsmiljön påverkar hur trygga vi känner oss – god utomhusbelysning under den mörka årstiden, parker med öppna planlösningar för att ge god överblick är några exempel.

Detta vill vi arbeta med:

 • Verka för att alla kommunala tjänster ska vara heltid och att de som vill ha lägre tjänstgöringsgrad söker tjänstledigt.
 • Sträva efter en jämnare könsfördelning vid kommunens verksamheter, till exempel genom utbildning.
 • Se över planeringen av offentliga miljöer i kommunen i syfte att öka tryggheten.
 • I så stor utsträckning som möjligt omvandla timanställningar och andra otrygga anställningsformer till fasta heltidstjänster.

 

Fördjupa demokratin

Demokrati är mer än att gå och rösta vart fjärde år. Demokrati är människor som deltar aktivt i samhällsutvecklingen. Människor som engagerar sig, sätter sig in i frågor, lyssnar till andras argument och kommer med idéer och förslag. Demokratin är inte given en gång för alla. Den måste ständigt återerövras.

I Flen var valdeltagandet vid förra valet 81,82 procent i kommunalvalet. Väldigt många människor deltog inte i den demokratiska processen. Det är betydligt fler än de som valde att lägga sin röst på kommunens näst största parti.

Att engagera människor i den lokala demokratin är något av det viktigaste vi har att göra. Fler människor måste gå till valurnorna och fler måste bidra med sitt engagemang också mellan valen. Vi vill också att man aktivt arbetar för att involvera vissa grupper i ortsutvecklingen. Det gäller t.ex ungdomar och invandrare.

Vänsterpartiet vill underlätta för människor att delta i samhällsutvecklingen. Vi vill hitta nya former för att engagera fler i den lokala demokratin. Vi måste bli bättre på att ta tillvara på det engagemang och den kraft som eldsjälarna i kommunen visar.

Detta vill vi arbeta med:

 • Utveckla formerna för att engagera fler i den lokala demokratin, t.ex. utifrån erfarenheterna i Färdplan Flen och ortsutvecklingen, allmänhetens frågestund, medborgarförslag och synpunktshanteringen.

 

Integration

Människor som har sitt ursprung i andra länder och kulturer är i högre grad arbetslösa än de som är födda i Sverige. Deras barn har svårare att klara godkända betyg i skolan.

Flera invandrargrupper upplever en diskriminerande hållning från hyresvärdar och bostadsbolag när de önskar byta bostad. Detta är ett stort problem som vi måste ta på allvar.

Ett stort problem för många stora invandrarfamiljer är trångboddhet. Trångboddhet skapar sociala problem, påverkar folkhälsan negativt och innebär dessutom större slitage på bostäderna. Det är ett problem som vi måste ta på mycket större allvar och verkligen försöka lösa. Det kan t.ex. handla om att slå samman lägenheter, hyra ut parlägenheter eller pröva att hyra ut villor.

Bostad är en social rättighet, även för de som drabbas av arbetslöshet och tvingas leva på försörjningsstöd. Därför måste bostadsbolagets hyrespolicy ändras så att försörjningsstöd räknas som hyresgrundande inkomst.

Andelen anställda i kommunal verksamhet som har ett annat etniskt ursprung än det svenska är försvinnande liten.

Detta vill vi arbeta med:

 • Kommunen ska aktivt arbeta för att öka andelen anställda med icke-svenskt ursprung. Flerspråkighet ska ses som en merit vid anställningar.
 • Studiehandledning på modersmålet för elever på alla stadier i grundskola och gymnasium, t ex i form av studieverkstäder.
 • Kommunen ska aktivt verka för ett integrerat boende via bostadsbolagets policy.
 • Bostadsbolaget ska prioritera att hitta lösningar på problemet med trångboddhet.
 • Försörjningsstöd måste räknas som hyresgrundande inkomst.
 • Utveckla systemet med flyktingguider och språkvänner.

 

Funktionsnedsättningar

Det finns personer med ett eller flera funktionshinder. Funktionshindrade finns i alla åldrar men självklart är en majoritet inom gruppen äldre. Det medicinska rehabiliteringsansvaret ligger på landstinget men även kommunen har ett stort ansvar för att skapa förutsättningar för ett gott liv för dessa innevånare. I rehabilitering, vård och omsorg, måste både medicinska och sociala aspekter vägas samman. Detta är en förutsättning för att den handikappade ska kunna fortsätta att leva ett så rikt och aktivt liv som möjligt. Bostadsanpassning, ledsagarservice, färdtjänst och hemtjänst är kommunalservice som ökar möjligheterna till att funktionshindrade kan bo kvar i sitt hem längre än de kunde förut. Kommunens insatser måste så långt möjligt vara inriktade på hjälp till självhjälp. All verksamhet måste ha som mål att skapa förutsättningar för den enskilde att själv ta makten över sitt liv.

För personer med funktionsnedsättning är det mycket viktigt att färdtjänsten fungerar på ett smidigt och flexibelt sätt. Det länsövergripande samarbetet inom SAMRES fungerar idag helt otillfredsställande. Färdtjänstens regelverk måste vara mer anpassat till individens behov.

Detta vill vi arbeta med:

 • Genomföra en inventering av tillgängligheten till butiker och offentliga lokaler inom Flen.
 • Se till att alla av kommunen anordnade aktiviteter görs tillgängliga för alla kommuninnevånare
 • Revidera kommunens handikapplan så att ökat fokus läggs på rehabilitering/habilitering i stället för vård
 • Organisera färdtjänsten så att det länsövergripande samarbetet bara ska gälla resor till och från andra kommuner.
 • Upprätta en lokal funktion för beställning och samordning av färdtjänstresor inom kommunen.

 

Miljö

Vänsterpartiet vill profilera Flens kommun som en miljökommun. Vi vill satsa på ett gymnasieprogram med inriktning på miljö- och energiteknik och etablera samarbete med högskolan i syfte att få hit forskning och utveckling inom detta område. Vi vill att kommunen systematiskt letar upp företag som satsar på miljöteknik och erbjuder dem etablering i kommunen.

Flen har ett stort antal lantbruk och vi vill stödja dem i att utveckla ett miljövänligt jordbruk. Därför måste kommunen i största möjliga utsträckning köpa ekologiskt odlade och närproducerade produkter.

 

Detta vill vi arbeta med:

 • Fjärrvärmeverket ska konverteras till ett kraftvärmeverk som också producerar el.
 • Kommunen och dess bolag ska källsortera och kompostera sina sopor.
 • Alla livsmedel i våra tillagningskök ska så långt som möjligt vara närproducerade och ekologiskt framställda.

 

En skola för alla

Vänsterpartiet står bakom stödjer i stora drag tankarna bakom skolprojektet. Elevernas måluppfyllelse är alldeles för dålig och måste höjas. Därför välkomnar vi de ambitiösa satsningarna på hur man ska utveckla pedagogiken med det som kallas synligt lärande, satsningar på personalen och kompetensutveckling. Det här är viktigt och kräver verkligen en kraftsamling från alla inblandade.

Som en del av skolprojektet har man också föreslagit en ny skolstruktur, vilket väckt starka reaktioner bland kommunmedborgarna. Sett ur ett skolperspektiv tror vi förslagen om att slå samman enheter har varit kloka. Men vi måste också ta hänsyn till hur det påverkar orternas möjlighet till utveckling. Därför står vi också bakom det beslut som fullmäktige tog om att återremittera frågan om skolorna i Mellösa och Sparreholm, för att belysa konsekvenserna ur ett mer samhälleligt perspektiv.

Vänsterpartiet vill ha en skola för alla. Varje elev oavsett klass, kön, etnicitet eller funktionshinder ska behandlas rättvist. Skolan ska utgå från elevernas egna behov och förutsättningar, och skolans pengar ska fördelas så att alla elever når målen. Eftersom elevernas behov är olika blir också kostnaden per elev olika.

Skolan ska utveckla kreativitet, samarbete, social kompetens och kritiskt tänkande. Kunskap är en livslång process där eleverna tillägnar sig förståelse, insikt och förmågan att själva lösa problem. Nya pedagogiska metoder måste prövas. Elevernas nyfikenhet och lust att lära ska stimuleras. Betyg är ett dåligt sätt att mäta kunskaper och uppmuntrar till fel sorts kunskaper. Vänsterpartiet är därför för en betygsfri skola.

Skolan ska aktivt arbeta för jämställdhet och all personal ska genomgå jämställdhetsutbildning.

Skolan har en central betydelse för integrationen. Personalen på skolorna ska ha olika etnisk bakgrund och fungera som brobyggare mellan olika kulturer. Skolpersonalen måste få den utbildning som krävs för att kunna stödja integration och språkutveckling för alla barn. Modersmålsundervisningen behöver utvecklas och förbättras för att främja elevernas utveckling.

Vi vill också att eleverna på vårt gymnasium ska erbjudas körkortsutbildning. Det skulle förbättra deras möjligheter att snabbt komma ut på arbetsmarknaden.

Skolan ska inte bara lära ut demokrati, den ska också vara en demokratisk arbetsplats. Eleverna ska vara delaktiga i ansvaret för skolans yttre och inre miljö, elever och lärare ska tillsammans besluta i frågor kring pedagogik och ekonomi.

Vänsterparitet vill ge Flens skolelever en summa pengar att själva besluta över. Syftet är att eleverna ska träna sig i demokrati och att fatta demokratiska beslut.

Samarbetet med och inflytandet från föräldrarna ska öka. Skolan ska aktivt söka former som gör det lättare för alla föräldrar att delta. Speciell tonvikt måste läggas på att engagera föräldrar som själva är födda i andra länder.

Kulturens ställning i skolan måste stärkas. Att få utöva kultur har ett självklart egenvärde för den enskilde eleven, men det påverkar också möjligheterna att klara den övriga utbildningen på ett bra sätt. De avgifter vi tar ut för kulturskolan innebär i praktiken att många elever som gärna skulle vilja lära sig spela ett instrument, måste avstå på grund av familjens ekonomiska situation. Samtidigt är kommunens intäkter från avgifterna förhållandevis små. Vi vill pröva om man kan göra kulturskolan avgiftsfri, för att därmed göra det möjligt för fler elever att lära sig spela instrument och utöva kultur.

Bra skolgårdar och goda möjligheter att utöva idrott är också viktiga för trivsel och resultaten i skolan.

Vänsterpartiet vill ha en sammanhållen skola för alla barn. Det är viktigt att barn med olika bakgrund och erfarenheter får mötas i skolan och tillsammans utveckla en förståelse för varandra.

Detta vill vi arbeta med:

 • Måluppfyllelsen måste öka. Alla elever har rätt till en utbildning som ger dem behörighet till gymnasiet. Skolprojektet är prioriterat.
 • Hög lärartäthet inom grundskolan.
 • 100 000 kronor i ”elevrådspengar”, pengar som eleverna i demokratiska former själva fattar beslut om.
 • Jämställdhetsutbildning för all personal inom skolan.
 • Feministiskt självförsvar som tillval i gymnasieskolan.
 • Körkortsutbildning som tillval i gymnasieskolan.
 • Att kulturskolan på sikt ska göras avgiftsfri.
 • Mångfaldsplan inom skolan.
 • Utbildning för skolpersonal i integration och språkutveckling.
 • Utveckling av föräldrainflytande.

 

Förskolan

På förskolan samlas barn med skilda erfarenheter. En del växer upp i traditionella kärnfamiljer, andra har två mammor eller två pappor. Några är födda i Flen, andra i Somalia eller Umeå. Ett barn kan vara synskadat, en annan är förståndshandikappad. Vänsterpartiet vill att dessa olika erfarenheter betraktas som en resurs och inte som ett problem.

Vänsterpartiet anser att förskola är en rättighet för alla barn. Förskolan ska, tillsammans med hemmet, tillfredsställa barnens behov av lek, stödja dem i deras språkliga, sociala och motoriska utveckling samt uppmuntra till samarbete med andra barn och med de vuxna som finns omkring barnen. Arbetslöshet eller deltidsarbete ska inte begränsa rätten till förskola, de ska delta i samma aktiviteter som alla barn (ex måltider).

Många arbetsplatser i Flens kommun har skiftgång eller öppet på kvällar och helger. För att människor ska kunna ta de arbeten som erbjuds måste kommunen skapa en bättre tillgång på barnomsorg på obekväm arbetstid.

Detta vill vi arbeta med:

 • Barnomsorg på obekväm arbetstid.
 • Hålla nere antalet barn i barngrupperna för att erbjuda en hög personaltäthet.
 • Utbildning för personalen och påbörjande av jämställdhetsarbete i syfte att förändra pojkars och flickors tänkande i traditionella roller.

 

Äldreomsorg

Andelen äldre blir allt större. Trots förbättrad hälsa för de allra flesta äldre långt upp i åldrarna ökar ändå den åldersrelaterade ohälsan med bland annat förslitningar, benskörhet och demenssjukdomar. För de äldre som drabbas av ohälsa och sjukdom är det mycket viktigt att vården och omsorgen fungerar. Det är framförallt viktigt att insatserna samordnas och att både medicinska och sociala aspekter vägs samman. Detta är en förutsättning för att den äldre ska kunna fortsätta att leva ett så rikt och aktivt liv som möjligt. Dagens förbättrade hemsjukvård har medfört att äldre kan bo kvar i sitt hem längre än de kunde förut. Det är dock angeläget att anhöriga inte pressas till orimliga hjälpinsatser och skuldbeläggs när de inte orkar vårda sina anhöriga hemma. Det handlar även om den enskildes trygghet. Det ska vara möjligt att själv kunna bestämma om man vill vårdas hemma eller på sjukhus/omvårdnadsboende.

Inom hemtjänsten vill vi införa ett system med ”fria timmar”, där den äldre får mycket bättre möjlighet att påverka VAD man vill ha hjälp med just idag. Liknande system har man infört i flera andra kommuner, bland annat i Norrköping.

Detta vill vi arbeta med:

 • Inför ett system med ”fria timmar” inom hemtjänsten. Det skulle innebära valfrihet på riktigt.
 • Utöka antalet platser med omvårdnadsboende/gruppboende.
 • Återskapa någon form av servicehus.
 • Anställa fler tvåspråkig personal med olika kulturkompetens för att möta nya behov i form av allt fler äldre invandrare.

 

Kultur och fritid

Flen behöver ett allaktivitetshus. En mötesplats för alla åldrar som är öppet under stora delar av dygnet. En plats där boule-spelande pensionärer, streetdansande ungdomar, medelålders konstnärer och unga filosofer träffas i den av fritidsgården drivna kafeterian. Måhända bildar de till och med ett gemensamt rock- och popband, i en av husets replokaler?

Vänsterpartiet har under många år drivit att den gamla skjortfabriken ska omvandlas till ett allaktivitetshus. Nu är det förslaget äntligen på väg att förverkligas. Ombyggnationerna är igång och i ett första steg kommer fritidsgården att flytta dit.

Kultur är ingen lyxprodukt. Kultur ger både värdefulla upplevelser och är ett viktigt uttrycksmedel för såväl barn som gamla. Musik, teater, dans, konst, film och litteratur är alla viktiga uttrycksformer som bidrar till att främja människors hälsa.

Detta vill vi arbeta med:

 • Förvandla den gamla Skjortfabriken till en mötesplats, ett allaktivitetshus, för alla åldrar.

 

Folkhälsa

Det är en utmaning för Flens kommun och för hela Sverige att ta ansvar för minskade hälsoklyftor genom att fördela resurser från de som har till de som helt eller delvis saknar dessa.

Tidigare har man trott att en sjukvård tillgänglig för alla är nyckeln till att minska skillnader i hälsa. Nu vet vi emellertid att kort utbildning, segregerat boende, låga inkomster, funktionshinder i alla åldrar, arbetslöshet eller arbete med små möjligheter till inflytande skapar ohälsa.

Vi vill att ett hälsofrämjande synsätt ska genomsyra hela kommunen, både inom skola och förskola, inom äldreomsorg och i det sociala arbetet. Kultur och rekreation är viktiga för att främja hälsa. Flens kommun är också ortens största arbetsgivare och ska vara en förebild i sin roll som arbetsgivare.

Vänsterpartiet vill att kommunen upprättar ett Familjens Hus/familjecentral i Flen varifrån stödet till föräldrar utvecklas. Diskussioner har pågått under förra mandatperioden att starta ett Familjens Hus utan något konkret resultat. Det är viktigt att kommunen snarast tar fram lokaler och planerar för att en sådan verksamhet startas. Genom ett Familjens Hus skall all personal som arbetar med barn och ungdom få den kompetens som behövs för att upptäcka och stödja barn som har det svårt hemma. Barnen är speciellt utsatta när föräldrarna har problem. Barn i familjer där någon missbrukar, är psykiskt sjuk eller misshandlas måste uppmärksammas speciellt.

Detta vill vi arbeta med:

 • Maten ska vara hälsoriktig och så långt som möjligt ekologiskt odlad och närproducerad.
 • Stimulera kulturaktiviteter för barn/ungdomar och inom verksamhet riktad till äldre. Bibliotek, kulturföreningar och bildningsförbund är viktiga i detta arbete.
 • Handlingsplan för fysisk aktivitet, där målsättningen är att varje kommuninnevånare ska ha möjlighet att utifrån sina egna förutsättningar utöva någon aktivitet minst en timme per dag. Alla människor ska ha möjlighet att regelbundet vistas ute i friska luften.
 • Starta ett Familjens Hus/familjecentral med öppen förskola, mödravårdscentral, barnavårdscentral och socialtjänst, samt frivilligverksamhet

 

Drogförebyggande arbete

Droger måste bekämpas genom ett arbete på flera fronter. Vänsterpartiet anser att det förebyggande arbetet skall förstärkas och utvecklas för att förhindra att problem uppstår. Alla grupper som arbetar med barn och ungdomar, dvs. såväl skola som fritidsverksamhet, socialtjänst, sjukvård, polis, idrottsföreningar och andra frivilliga organisationer, måste samverka för att på ett tidigt stadium upptäcka och hjälpa barn och ungdomar som befinner sig i riskzon.

Kommunen har nu ett drogpolitiskt program som har framtagits efter starka påtryckningar från vänsterpartiet. Vi vill att kommunen nu konkretiserar det drogpolitiska programmet i tydliga handlingsplaner för att undvika att barn och ungdomar hamnar i riskzonen för missbruk av alkohol och andra droger.

Detta vill vi arbeta med:

 • Tydliga och konkreta handlingsplaner för varje skola där barn och ungdomar själva är delaktiga.
 • Utveckla och förstärka samarbetet mellan alla de myndigheter och organisationer som arbetar med barn och ungdomar.

 

Missbruksvård

Flens kommun har nedrustat missbruksvården under senaste mandatperioden. Vänsterpartiet vill att vi återupprättar en missbruksvård värd namnet i kommunen.

Vänsterpartiet har under senaste mandatperioden arbetat för att kommunen startar en öppen mottagning för ungdomar med missbruksproblem. Kommunen är nu i färd med att starta en sådan.

Det behövs olika former av missbruksvård. Den som vill söka hjälp för sina missbruksproblem utan att registreras hos socialtjänsten ska kunna göra det.

Detta vill vi arbeta med:

 • Missbrukare ska garanteras snabb hjälp till behandling.
 • Kommunen ska initiera samarbete med vårdcentralen i syfte att på ett tidigt stadium identifiera och erbjuda hjälp till högkonsumenter av alkohol.
 • Det ska vara möjligt att söka hjälp för missbruksproblem även för den som inte vill bli registrerad hos socialtjänsten, t ex genom en öppen mottagning hos kommunen eller i samarbete med behandlingshem.
 • Kommunen måste kunna erbjuda olika typer av behandlingsmetoder. En metod kan inte passa alla individer.

 

Kommunikationer

Bra och miljövänliga kommunikationer är en viktig fråga för Flen. Vår kommun består av många små tätorter och det mycket viktigt att kommunikationerna fungerar bra, eftersom all samhällsservice inte kan finnas i varje liten ort.

Alla människor ska kunna ta sig till och från olika fritidsaktiviteter och därför vill Vänsterpartiet återinföra kvällsturer till alla kommunens tätorter. Det är också viktigt att förbättra samordningen av turlistor för arbetsresor.

Vänsterpartiet vill förbättra busstrafiken i Flens kommun. Genom att slå samman skolskjutsar, linjetrafik och färdtjänst, kan man utöka antalet turer. Systemet har prövats i Ockelbo och där har man uppnått fantastiska resultat, såsom kraftigt ökat antal turer och resenärer, samtidigt som behovet av färdtjänst minskat. Och trots att man gjort resandet avgiftsfritt har kostnaderna för kommunen inte ökat.

Flen behöver också ett resecentrum vid järnvägsstationen, med bemannad biljettförsäljning. Vi anser också att turistbyrån bör ha sin verksamhet i dessa lokaler.

För personer med funktionsnedsättning är det mycket viktigt att färdtjänsten fungerar på ett smidigt och flexibelt sätt. Det länsövergripande samarbetet inom SAMRES fungerar idag helt otillfredsställande. Färdtjänstens regelverk måste vara mer anpassat till individens behov.

Detta vill vi arbeta med:

 • Samordnad och avgiftsfri kommunal busstrafik.
 • Kvällstrafik till kommunens tätorter.
 • Resecentrum med biljettförsäljning vid järnvägen.

 

Samverkan för en trygg kommun

För oss i vänsterpartiet är det självklart att en solidarisk välfärdspolitik är det bästa sättet att generellt minska brottsligheten. Samverkan mellan en rad olika myndigheter som socialtjänsten, fritidsförvaltningen och polis etc. är nödvändiga för att alla kommuninnevånare ska kunna känna sig trygga. Det är viktigt att det finns fler vuxna ”på stan”.

Detta vill vi arbeta med:

 • Fördjupa samarbete mellan polis, sociala myndigheter, fritidsförvaltning och skola, i syfte att förebygga ungdomsbrottslighet.
 • Inrätta en tjänst som fältassistent på socialförvaltningen

 

Gemensamt ägande

Privata vinstintressen hör inte hemma i vård, skola och omsorg. Den verksamhet som drivs av kommunen garanterar oss insyn och inflytande. Vår välfärd ska finansieras gemensamt och vara likvärdig för alla. Vänsterpartiet vill ha ett slut på marknadsorienterade experiment. Alternativa driftsformer, som till exempel kooperativ, kan vara viktiga som komplement.

Detta vill vi arbeta med:

 • Utveckla olika former av medborgarinflytande
 • Stimulera alternativ inom den kommunala verksamheten, som inte kan säljas vidare.

 

Satsa på personalen

Med ett demokratiskt ägande följer också ett större ansvar för den egna personalen. Kommunen måste vara ett föredöme som arbetsgivare.

Detta vill vi börja med

 • Åtgärdsprogram för minskad stress och ökat välbefinnande hos personalen.
 • Ge möjlighet att prova andra arbetsformer, arbetsuppgifter och arbetsplatser.
 • Verka för att alla kommunala tjänster ska vara heltid och att de som vill ha lägre tjänstgöringsgrad söker tjänstledigt.

 

Kommentera

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.

%d bloggare gillar detta: