Mer till de äldre, men inget till barnen

I budgetdebatten föreslog vänsterpartiet 5 miljoner mer till barnomsorg och skola, samt 5 miljoner mer till äldre- och handikappomsorg. För att betala detta föreslog man också en skattehöjning med 50 öre, vilket innebär 100 kronor per månad för den som tjänar 20.000 kronor.

– Situationen inom barnomsorgen är pressad. Det är alldeles för stora barngrupper och personalen har inga möjligheter att hinna tillgodose behoven hos varje enskilt barn, sa Lisa Molin (v). Vi anser att det egentligen borde vara en maxgräns på c:a 15 barn, och vi vill påbörja en minskning av barngruppernas storlek.

– Flens kommun har också en lägre lärartäthet än genomsnittet i landet. Det finns inte tillräckligt med resurser för att tillgodose barn med stora behov av stöd och hjälp. Den här situationen är ohållbar i längden, och dessutom ekonomiskt vansinnig.

Även inom äldre- och handikappomsorgen är situationen pressad.

– Många av dem som är beviljade särskilt boende får vänta länge på plats och vi vet att ännu fler önskar ett sådant boende, sa Kaj Johansson. Det är brister både vad gäller antalet korttidsplatser och omvårdnadsboenden. Våra gamla måste få komma ut regelbundet, duscha så ofta de vill och ha någon att prata med ibland. Inom många verksamheter behövs en högre personaltäthet.

– Men istället hotas flera befintliga verksamheter av nedskärningar, fortsatte Kaj. Socialnämnden dras med stora ekonomiska problem, ofta beroende på felaktig budgetering. Så här kan vi inte ha det.

– Vi är övertygade om att kommuninnevånarna är beredda att betala en något högre kommunalskatt om pengarna används till dessa ändamål, menade Lisa Molin.

Men även om flera ledamöter påstod att de höll med om beskrivningen av läget i verksamheterna, så röstade man ner förslagen med hänvisning till att en skattehöjning är otänkbar för dem.

Däremot så fick socialdemokraterna igenom sitt förslag om 4,5 miljoner mer till äldreomsorgen. Vänsterpartiet stödde naturligtvis också det förslaget.

Inga pengar till missbruksvård och kvinnofrid

Vänsterpartiet föreslog också 1 miljon mer till missbruksvård och förebyggande arbete, 1 miljon i driftsbidrag till ett allaktivitetshus i skjortan, och 500.000 till arbetet med den nya kvinnofridsplanen.

När det gäller skjortfabriken så ville en majoritet i fullmäktige avvakta med att skjuta till pengar, till dess utredningen presenteras under hösten. Och även om många höll med vänstern om att antalet missbrukare har ökat kraftigt efter nedskärningarna på missbruksvården, och att missbruksvård egentligen är lönsamt på längre sikt, så röstades förslaget ned.

Fullmäktige ville inte heller satsa några resurser på arbetet att få ned antalet kvinnofridsbrott, trots att man nyligen antagit ett program där man talar om hur viktigt det är. Så även det förslaget från vänstern avslogs.

Av 0 295
%d bloggare gillar detta: