Fler invånare genom ökat flyktingmottagande

Inger Hassler från Solidaritetens Hus ställde en allmänhetens fråga till partierna i fullmäktige, om hur de ser på ett ökat flyktingmottagande som ett led i att öka invånarantalet i kommunen.

Här kan du läsa både hennes fråga och Vänsterpartiets svar.

—————————————————————————

Allmänhetens fråga till företrädare för de politiska partierna

Ang förutsättningarna för ett ökat flyktingmottagande

Riksdagen har fattat beslut om en ny tillfällig asyllag. Den uttalade målsättningen är att många av de flyktingar som varit länge i Sverige ska få en ny prövning och att många av dem ska få asyl. I första hand gäller det barn och barnfamiljer.

I samband med beslutet om den nya lagen har riksdagen också beslutat att öka de statliga anslagen för kommunernas mottagande med 1 miljard. Det är nu mycket viktigt att kommunerna snabbt förbereder sig för att ta emot de människor som kommer att beviljas en fristad i vårt land.

De människor det gäller har i många fall flytt undan krig, tortyr och förföljelse. Många har levt under svår psykisk press och omänskliga förhållanden. Det är vår plikt att dra vårt strå till stacken och hjälpa dem att hitta en fristad. Men låt oss för en gångs skull se den här frågan som något annat än ett problem. Låt oss se den här situationen som en möjlighet.

Flens kommun har som övergripande målsättning att öka invånarantalet till 18.000 till år 2010. Det är det viktigaste målet i kommunens budget och samtidigt kanske det som är svårast att uppnå. Det är en viktig förutsättning för att klara att behålla och utveckla välfärden.

  • Fler innevånare innebär naturligtvis ökade statsbidrag till kommunens ekonomi.
  • Fler innevånare betyder fler kunder i de lokala butikerna vilket ökar förutsättningarna att behålla och utveckla den lokala affärsverksamheten.
  • Fler innevånare innebär ett ökat resandeunderlag för kollektivtrafiken, vilket innebär större möjligheter att behålla och utöka antalet tågstopp, bussturer etc.
  • Fler innevånare innebär också fler elever i våra skolor, vilket ökar förutsättningarna att behålla antalet skolenheter.
  • Fler innevånare innebär också en möjlig lösning på personalförsörjningsproblem som vi ser framför oss inom framför allt äldreomsorgen.
  • Fler innevånare innebär också en bra möjlighet för Flens Bostads AB att få några av sina 130 tomma lägenheter uthyrda. Outhyrda lägenheter är ett stort problem för bolaget och kostnaderna för dem betalas i slutändan av andra hyresgäster i beståndet. Det innebär också att nödvändigt underhåll av fastigheterna i vissa fall skjuts på framtiden.
  • Fler innevånare innebär också ökade möjligheter för ett rikt fritids- och kulturliv i vår kommun, genom fler duktiga fotbollsspelare, filmskapare, innebandyspelare, musiker, dansare och kockar.

Kort sagt innebär beslutet om en generösare tillfällig asyllag en unik möjlighet att skapa en positiv utvecklingsspiral i vår kommun. Men det förutsätter förstås att kommunen gör allt vad den kan för att förbereda och göra mottagandet så bra som möjligt.

Självklart måste man ta kontakter med Migrationsverket för att diskutera avtal om ett ökat mottagande. Man måste diskutera med Flens Bostads AB om vilka förberedelser de kan behöva göra. Man måste diskutera med skolan och inte minst vuxenutbildning om vad de kan erbjuda. Man måste diskutera med det lokala näringslivet och arbetsförmedlingen om vilka möjligheter som finns och vad som behöver göras.

Kommunen har en bra grund att stå på i det integrationsprogram som fullmäktige antog för en tid sedan. Det kanske behöver lyftas fram i det kommunala planeringsarbetet och aktualiseras för att fungera som ett verktyg för att göra ett ökat flyktingmottagande till en framgång.

Mot den här bakgrunden vill jag ställa följande frågor till gruppledarna för de politiska partierna:

1. På ett sätt kan man säga att man kan välja om man vill se ett ökat flyktingmottagande som ett problem eller en möjlighet. Hur ser just ert parti ser på den här saken?

2. Vilka åtgärder anser ni att man bör vidta för att öka invånarantalet i vår kommun?

3. Anser ni att ett ökat flyktingmottagande kan vara en del av en sådan strategi?

4. Vilka åtgärder anser ni att man bör vidta från kommunens sida för att göra ett ökat flyktingmottagande så bra som möjligt, dels för flyktingarna och dels för att bidra till kommunens utveckling?

Flen den 10  november 2005
Inger Hassler
Ordförande för Solidaritetens Hus

—————————————————————————

Svar från Vänsterpartiet

Allmänhetens fråga ang förutsättningarna för ett ökat flyktingmottagande

Först vill jag tacka Inger Hassler och Solidaritetens Hus för det fina arbete de utför genom att i praktisk solidaritet hjälpa våra medmänniskor, och även för det här utmärkta initiativet.

Som representant för Vänsterpartiet kan jag säga att vi instämmer i hela resonemanget som förs i den här skriftliga frågan. Det är hög tid att vi i samhällsdebatten börjar lyfta fram de möjligheter som finns med ett ökat flyktingmottagande. Det är ett sådant synsätt som skiljer solidaritet från välgörenhet.

Självklart handlar det om solidaritet med utsatta människor. Självklart finns det problem som vi inte kan blunda för och som vi genom olika insatser måste lösa. Men vi måste också diskutera vilka möjligheter det innebär och det har vi varit dåliga på i den svenska samhällsdebatten.

Flens kommun har mycket riktigt som främsta mål att öka invånarantalet. Det är en förutsättning för att kunna behålla och utveckla välfärden. Men i debatten har det nästan bara handlat om att underlätta för rika stockholmare att skaffa sig hästgårdar och tillhandhålla strandtomter.

Projektet med hästön och Daxdoor i Sparreholm kommer att kosta kommunen flera 10-tals miljoner, för att ta det kanske tydligaste exemplet.

Ett annat exempel är den reklamkampanj som kommunen genomför för att locka hit Stockholmare, enligt tidningsuppgifter beräknas den kosta någon miljon. Vi kan bara hålla tummarna för att det ger resultat, men det är i praktiken väldigt osäkert.

Om vi satsade lika ihärdigt på att göra ett ökat flyktingmottagande så bra som möjligt, så skulle vi åtminstone vara någorlunda säkra på att det ger resultat.

Så till de konkreta frågorna.

1. På ett sätt kan man säga att man kan välja om man vill se ett ökat flyktingmottagande som ett problem eller en möjlighet. Hur ser just ert parti på den här saken?

Vänsterpartiet instämmer helt i det resonemang som förs i frågan. När riksdagen har fattat det här beslutet är det vår skyldighet att hjälpa till genom att underlätta för ett ökat flyktingmottagande. I det läget är det också viktigt att vi försöker göra ett ökat mottagande så bra som möjligt. Bara på det sättet kan ett ökat mottagande bidra till en ”en positiv utvecklingsspiral” som det talas om i frågan.

2. Vilka åtgärder anser ni att man bör vidta för att öka invånarantalet i vår kommun?

Det är många saker, det handlar om att försöka erbjuda bra kommunikationer, bra bostäder, bra utbildning, arbetstillfällen etc. Kommunen har några viktiga verktyg i detta arbete.

Dels kan man bedriva en aktiv näringspolitik, bland annat genom företagskontoret och det som finns kvar av industrihusbolaget. På det området kan vi bli mycket bättre, det visar inte minst turerna kring Tuna stålrör.

Dels kan man erbjuda bra utbildning som är anpassad för framtidens arbetsmarknad. Ett bra exempel är vårt gamla förslag om att profilera skolan mot miljö- och energiteknik.

Dels kan man använda bostadsbolaget mer aktivt än vad som görs idag för att erbjuda bra och efterfrågade bostäder. Självklart måste också de resurser som kommunen och bolaget satsar på marknadsföring, samordnas på ett mycket bättre sätt än vad som sker idag. Det är dags att kommunen slutar betrakta sitt eget bolag som ett fastighetsbolag bland alla andra, och inser att bostadsbolaget har en särställning som kommunens eget verktyg för att styra och påverka bostadsmarknaden i en bra riktning.

3. Anser ni att ett ökat flyktingmottagande kan vara en del i en sådan strategi.

Absolut. Men för att det ska fungera på ett bra sätt måste naturligtvis kommunen göra vissa speciella insatser för att underlätta integration. Om kommunen satsar lika hårt på detta som man gör på att locka hit rika stockholmare, så finns det dessutom mycket bra förutsättningar att den strategin lyckas.

4. Vilka åtgärder anser ni att man bör vidta från kommunens sida för att göra ett ökat flyktingmottagande så bra som möjligt, dels för flyktingarna och dels för att bidra till kommunens utveckling?

Det handlar om väldigt många saker och de beskrivs på ett bra sätt i det integrationspolitiska programmet. Det programmet får inte bli en hyllvärmare, utan nämnderna måste aktivt utgå från målen i programmet som rör deras verksamhetsområde, både när det gäller prioriteringar och åtgärder, men också utvärdera hur målen har uppfyllts.

Flen den 051124
Kaj Johansson (v)

Av 0 445
%d bloggare gillar detta: