Motion till kongressen: Rådslag för socialistisk strategi

Vänsterpartiet har kongress i början av januari. Kongressen är partiets högsta beslutande organ, och alla medlemmar har rätt att lämna in motioner (förslag) till kongressen. Från partiföreningen i Flen har vi skickat in två motioner, och här är en som ganska självkritiskt föreslår ett rådslag för att utveckla partiets politik och strategi.

Motion till kongressen ang strategidokumentet

Foto på LO-tidningens framsida med rubriken "Med fonderna tar vi succesivt över"Nej, strategidokumentet svarar inte alls på de frågor och utmaningar som vårt parti står inför. Det är ytligt, klämkäckt och slår in öppna dörrar. Det tar ingen hänsyn alls till hur verkligheten ser ut i vårt parti, och det problematiserar inte på något sätt hur verkligheten ser ut utanför.

Dokumentet känns inte relevant för stora grupper av medborgare. Man slår fast att bostadsbristen är enorm, utan att ta hänsyn till att i stora delar av landet brottas man med överskott på bostäder.

Man målar upp en bild av att medborgarna i varje läge är beredda att ta strid för gemensamma verksamheter, när det i verkligheten är många som har dåliga erfarenheter av byråkratiska och stelbenta verksamheter som inte utgår från brukarnas behov.

I dokumentet slår man fast att ”Vi pratar så att folk förstår” och i nästa andetag utropar man partiet till ”välfärdsfeministerna”. Ett fullständigt obegripligt begrepp som fördunklar snarare än klargör. Överhuvudtaget ägnar man sig allt för mycket åt att utropa sig till företrädare för den ena eller andra befolkningsgruppen, istället för att utveckla den politik som är nödvändig för att vinna dessa gruppers förtroende.

Nej, förslaget till strategidokument håller inte alls måttet. Det bör läggas till handlingarna utan någon större debatt,

Istället bör uppmärksamheten ägnas åt det som idag utgör reella möjligheter och problem för en framgångsrik vänsterpolitik. Partistyrelsen bör få i uppdrag att ta fram ett väl genomarbetat underlag för ett rådslag i hela partiet, där vi gemensamt lägger grunden för en modern vänsterpolitik. Exempel på frågor av den typ vi avser är t.ex:

 Hur ska vi få människor att inte bara känna sympati för våra politiska mål, utan att faktiskt också tro på vår förmåga att genomföra dem?

 Sverige håller på att glida isär på olika sätt. Stora delar av befolkningen i framförallt utflyttningskommunerna, känner sig politiskt övergivna, inte minst av oss i vänstern. Rätt eller fel, men så är det. Hur kan vi formulera en politik som hänger ihop för dessa grupper?

 Hur ska vi vinna det som brukar kallas medelklassen för en generell välfärdspolitik, när de faktiskt är ganska nöjda med bostadsrättsklippet, jobbskatteavdrag och rutavdrag? De kommer ju att behövas för att nå den majoritet som krävs.

 Hur ska de gemensamt ägda verksamheterna utvecklas för att i framtiden vara den självklara basen för ett solidariskt samhällsbygge? Hur ska vi förhålla oss till det faktum att det ganska ofta uppstår motsättningar mellan fackliga krav och brukarnas intresse av en god kvalitet?

 Hur ska ett trovärdigt program se ut, för att möta den internationella finanskris som vi kan förvänta oss de närmaste åren? Tobinskatt, men räcker det? Vad kan vi lära av Island? Vilken utveckling kan vi förvänta oss av USA:s stora underskott?

 Genom pensionsfonderna äger svenska folket idag stora delar av näringslivet. En naturlig utgångspunkt för en socialistisk strategi borde vara att faktiskt börja styra det vi redan äger gemensamt. Och vad kan vi lära av de canadensiska regionala fonderna?

 Arbete åt alla, men hur blev det med den marxistiska visionen om lönearbetets avskaffande? Ska vi ”skapa sysselsättning”, eller ska vi bara dela på de uppgifter som verkligen behöver utföras? Hur ser vår vision av ”det goda arbetet” ut?

 Frågan om 6-timmars arbetsdag innehåller så mycket politisk sprängkraft. Den bär inom sig en positiv utveckling på en lång rad andra områden. Hur presenterar vi 6-timmarsdagen som en reform som är trovärdig, värd att kämpa för och möjlig att genomföra?

 Hur ska vi se på tillväxt och bnp-begreppet? Räcker det att tillföra miljövariabler, eller finns det behov av att formulera ett helt nytt sätt att mäta?

Man skulle kunna fortsätta länge, och naturligtvis har vi inte berört alla de områden där vår politik behöver utvecklas. Men vi vill med denna motion bara ge exempel på vilken typ av frågor som måste besvaras i ett strategidokument.

Vi föreslår att kongressen ska besluta:

att avslå partistyrelsens förslag till strategidokument.

att uppdra till partistyrelsen att genomföra ett rådslag i hela partiet, med syfte att formulera en strategi för en framgångsrik vänsterpolitik i det 21 århundradet.

Vänsterpartiet i Flen
Antagen på medlemsmöte den 4 oktober 2011

 Ladda ner motionen i pdf-format.

Av 0 293
%d bloggare gillar detta: