Tillsammans – Om behovet att mötas

Flen är idag ett mångkulturellt samhälle. Människor med ursprung från många delar av världen lever och bor i Flen. Integration mellan människor med olika bakgrund är en av huvuduppgifterna för att vår kommun ska vara en god miljö för alla att leva i. Med integration menar vi att vi alla ömsesidigt tar hänsyn till varandras tankar, idéer och behov – men också att vi ställer likvärdiga krav på alla medborgare i Flen.

Att mötas
Integration kräver att vi lyssnar på varandra och tar del av såväl gruppers som individers syn på sin egen situation och sina egna behov. Särskilt viktigt är detta inför beslut av olika slag som påverkar människors liv och vardag i kommunen.

Information om vad som är ett gemensamt ansvar och hur kommunen organiserar sina tjänster fungerar oftast bäst i direkt kontakt med medborgare och brukare. Då får alla möjligheter att direkt ställa sina egna frågor och att lyssna på varandra.

Vänsterpartiet vill

  • Organisera regelbundna möten med grupper och enskilda som berörs av beslut och verksamhet, t ex i form av fokusgrupper

Arbete
För att öka förståelsen och kommunikationen mellan olika grupper, öka tryggheten i äldreomsorgen eller förbättra skolresultaten för våra elever behöver vi arbetsplatser med anställda med en mångfald olika bakgrunder. Det är fortfarande svårt att hitta anställda med annat modersmål än svenska inom
kommunens verksamheter.

Vänsterpartiet vill

  • Öka antalet anställda med annat modersmål än svenska inom kommunal verksamhet

Skola
Skolan kan bara utföra sitt uppdrag att skapa demokratiska medborgare genom att se till en mångfald i bakgrund bland dess elever – och anställda.
Privata skolor – s k ”friskolor” – som profilerar sig mot en viss grupp elever motverkar helt skolans syfte att skapa förståelse och tolerans mellan människor.
För elever i dessa skolor/förskolor blir mötet med det annorlunda i bästa fall en teoretisk konstruktion.
Elever med annat modersmål än svenska som är födda utomlands behöver i många fall särskilt stöd för att få samma chans att uppnå godkända resultat som infödda elever.
Lärare i modersmål som har behörighet i ytterligare ämnen kan bli fullvärdiga medlemmar i skolornas arbetslag, och därmed tillföra arbetslag och elever på skolan en del av den mångfald skolan ska erbjuda. De blir också tillgängliga för annat stöd till elever än bara undervisning i modersmålet.

Vänsterpartiet vill

  • Att skolor/förskolor med profilering mot särskilda grupper stoppas/ej ges tillstånd att starta
  • Öka studiehandledning på modersmålet för elever med annat modersmål än svenska
  • Stödja lärare i modersmål att vidareutbilda sig inom ytterligare ämnen för att ge dessa möjlighet att arbeta hela sin tjänst på samma skola

Boende
Grupper av invandrare upplever ett diskriminerande förhållningssätt från privata hyresvärdar och det kommunala bostadsbolaget när de söker bostad. Idag är den del av Flens medborgare som har sitt ursprung i andra länder koncentrerad till vissa områden i kommunen. Vi måste aktivt stödja möten mellan människor med olika bakgrund genom att tillmötesgå önskemål om bostäder på ett sådant sätt att integration underlättas.

Vänsterpartiet vill

  • Att kommunens bostadsbolag aktivt erbjuder tillgängliga bostäder till familjer med utländsk bakgrund i områden med låg andel boende med denna bakgrund
  • Att kommunen via bostadbolaget arbetar för att hyresbostadsbeståndet i kommunen innehåller lägenheter av en storlek som underlättar för familjer att fritt välja bostadsområde/bostadsort i kommunen
Av 0 416
%d bloggare gillar detta: