Gör politiken mer politisk

Remissvar från vänsterpartiet på kommunens utredning om ny politisk organisation

Politik genomsyrar våra liv. Politik angår oss alla. Politik är alltför viktigt för att överlämnas till ett fåtal ”experter”.

Därför välkomnar Vänsterpartiet den utredning om politisk organisation som nu är ute på remiss. Framför allt ser vi positivt på intentionerna att stärka både de förtroendevaldas möjligheter att göra ett bra jobb och öka medborgarnas engagemang och inflytande.

När vi tar oss an de två olika alternativen i utredningen gör vi det utifrån två bestämda uppfattningar:

1. Vi vill ha många aktiva, pålästa och engagerade förtroendevalda. Förtroendevalda som är fast förankrade i det vardagliga livet och med goda kontakter med dem som de representerar. Förtroendevalda som ser sitt uppdrag som meningsfullt och med verkliga möjligheter att delta i beslutsprocessen

2. Vi vill ha många aktiva, intresserade och ifrågasättande medborgare. Medborgare som bidrar med synpunkter och idéer. Medborgare som granskar och ifrågasätter och som upplever att deras åsikter tas på allvar.

Alternativ 1 – förenklad klassisk organisation

Det första alternativet i utredningen innebär mycket små förändringar.

Vänsterpartiet har inga invändningar mot att Kultur och fritidsnämnden läggs ner och dess uppgifter fördelas på andra nämnder. Vi tycker att det är bra att kostenheten flyttas till Socialnämnden.

Däremot finns i detta alternativ inga förslag som stärker vare sig de förtroendevaldas möjligheter eller medborgarnas. Det är en stor brist i förslaget.

Alternativ 2 – en alternativ politisk organisation

Det andra alternativet innebär att färre politiker ska arbeta effektivare och aktivare. Nämnder läggs ner och ersätts av utskott till Kommunstyrelsen och beredningar under fullmäktige. Beredningarnas huvuduppgift är att föra dialog med medborgarna.

Vänsterpartiet är mycket positivt till flera av de förslag som finns kring ökad medborgardialog. De förslag vi framför allt förordar är de som innehåller både verkliga möten och verkliga samtal mellan förtroendevalda och medborgare, t ex fokusgrupper, medborgarpaneler, dialogcafé, workshops och medborgarbudget.

Däremot har vi många frågetecken kring själva organisationen i detta alternativ. Att ersätta nämnder med utskott innebär en stark koncentration av de politiska uppdragen till ett fåtal politiker i kommunstyrelsen. Vi kan inte se på vilket sätt det ökar engagemanget hos Kommunfullmäktiges ledamöter.

Beredningarna kan i och för sig öka engagemanget hos de förtroendevalda som sitter med där. Men utredningen är lite oklar på hur ledamöterna till dessa beredningar ska utse. Vänsterparitets uppfattning är att – om beredningar genomförs – alla partier ska vara representerade i de olika beredningarna, och att samtliga KF-ledamöter bör ingå i någon beredning.

Sammanfattningsvis

I dagsläget förordar vänsterpartiet ett mellanting mellan de båda alternativen. Vi ställer oss bakom förslaget till förändrad klassisk organisation men anser att det ska kompletteras med nya former av medborgardialoger.

En tänkbar modell kan vara att Kommunfullmäktiges presidium ansvarar för att inspirera nämnderna till att prova olika medborgardialoger men att det konkreta ansvaret för dialogerna ligger på nämnderna.

Båda alternativen i utredningen innebär ett färre antal politiska uppdrag. Detta är vi negativa till. Vi anser att det finns ett egenvärde i att många människor engagerar sig i politiken, det ger i sig en större spännvidd i åsikter och bättre kontaktytor gentemot medborgarna. Vänsterpartiet vill därför behålla antal politiska uppdrag på nuvarande nivå. Det kan ske genom att utöka platserna i de olika nämnderna.

Flen 100810

Lillemor Johansson

Vänsterpartiet Flen

Av 0 288
%d bloggare gillar detta: