Det handlar om jämlikhet och jämställdhet

Flens kommun har alla möjligheter att vara en plats där människor lever ett gott och rikt liv. En plats där människor litar till varandra, känner sig trygga, har möjlighet att mötas och utvecklas.

I vår kommun ska alla människor ha ett arbete. Ingen ska behöva oroa sig för ålderdomen eller för att barnen inte har det bra i skolan. Social utslagning och utanförskap ska vara något man läser om i historieböckerna.

En utopi? Nej, det är fullt genomförbart. Vårt land har alla de resurser som behövs för att ge människor ett bra liv. Det handlar bara om hur vi använder och fördelar dem. Den handlar om jämlikhet och jämställdhet.

En del åtgärder måste genomföras på nationell nivå. Andra kan vi göra direkt här i Flen. Nedan följer ett antal punkter som Vänsterpartiet i Flen vill arbeta med under de närmaste fyra åren.

Kultur och folkhälsa

 • Ökade resurser till fritidsgårdarna
 • En mötesplats/allaktivitetshus för alla åldrar
 • Stimulera kulturaktiviteter för barn/ungdomar och inom verksamheter för äldre. Bibliotek, kulturföreningar och bildningsförbund är viktiga i detta arbete
 • Starta ett familjens hus/familjecentral med öppen förskola, mödravårdscentral, barnhälsovård och socialtjänst, samt frivilligverksamhet
 • Utveckla Sveaparken så den blir en spännande samlingsplats för alla åldrar, bl a med lekplats som kan användas av personer med funktionshinder

Jämställdhet

 • Sträva efter en jämnare könsfördelning vid kommunens verksamheter.
 • Gå vidare i översynen av offentliga miljöer i kommunen i syfte att öka tryggheten
 • Försök med sänkt heltidsnorm – kortare arbetsdag – inom något område i kommunen, t ex hemtjänsten
 • Jämställdhetsutbildning för all personal

Miljö

 • Alla livsmedel i våra tillagningskök ska så långt som möjligt vara närproducerade och ekologiskt framställda
 • Införa en vegetarisk dag inom kommunens verksamheter
 • Kommunen och dess bolag ska källsortera och kompostera sina sopor
 • Verka för att förlägga KY-utbildning i miljö- och energiteknik till kommunen
 • Genomföra en företagsmässa kring småskalig energi- och miljöteknik, riktad till både lokala företag och privatpersoner
 • Verka för att det i kommunen skapas en anläggning för framställning av biogas
 • Verka för att en biogaspump vid någon av bensinstationerna

Fördjupa demokratin

 • Hitta nya former för att engagera fler i den lokala demokratin
 • Avsätta en summa, förslagsvis 100 000 kronor, som barn/ungdomar i kommunen under demokratiska former själva fattar beslut om

Förskolan/Skola/Fritidshem

 • Minska antalet barn i barngrupperna och på så sätt öka personaltätheten
 • Öka lärartätheten inom grundskolan
 • En permanent tjänst som ska stödja elevråden i att utveckla elevdemokrati
 • Utbildning i integration och språkutveckling för all personal inom skolan
 • Utveckling av föräldrainflytande
 • Tillagningskök till varje förskola/skola

Ungdomar

 • Inrätta kommunala traineeplatser för ungdomar
 • Genom Flens Bostad erbjuda en del av de tomma lägenheterna till ungdomar för halverad hyra

Äldreomsorgen

 • Återskapa någon form av serviceboende/trygghetsboende
 • Att alla äldre ska ha rätt till daglig aktivitet, regelbunden utevistelse och fysisk aktivitet
 • Införa ”fri tid” inom äldreomsorgen, där den äldre själv kan bestämma vad hon eller han behöver hjälp med
 • Satsa på kompetens- och metodutveckling inom äldreomsorgen
 • Införa tillagningskök på samtliga äldreboenden
 • Istället för RUT-avdrag vill vi ha en låg avgift på hemtjänst, målsättningen max 100 kronor per hemtjänsttimme

Integration

 • Organisera regelbundna möten med grupper och enskilda som berörs av beslut och verksamhet, till exempel i form av fokusgrupper
 • Öka antalet anställda med annat modersmål än svenska inom kommunal verksamhet
 • Att skolor/förskolor med profilering mot särskilda grupper stoppas/ej ges tillstånd att starta
 • Öka studiehandledning på modersmålet för elever med annat modersmål än svenska
 • Stödja lärare i modersmål som att vidareutbilda sig inom ytterligare ämnen för att ge dessa möjlighet att arbete hela sin tjänst på samma skola
 • Att kommunens bostadsbolag aktivt erbjuder tillgängliga bostäder till familjer med utländsk bakgrund i områden med låg andel boende med denna bakgrund
 • Att kommunen via bostadsbolaget arbetar för att hyresbostadsbeståndet i kommunen innehåller lägenheter av en storlek som underlättar för familjer att fritt välja bostadsområde/bostadsort i kommunen

Kommunikationer

 • Införa kvällsturer till kommunens alla tätorter
 • Göra det möjligt att ta sig med kollektiva färdmedel till alla äldreboenden
 • Återinföra Pulsen (genom samverkan med landstinget)
 • Se över regelverket vid färdtjänst för att mer anpassa det till individens behov

Funktionsnedsättningar

 • Påbörja arbetet med att göra offentliga lokaler tillgängliga för alla
 • Se till att av kommunen anordnade aktiviteter görs tillgängliga för alla kommuninnevånare

Drogförebyggande arbete

 • Tydliga och konkreta handlingsplaner för varje skola där barn och ungdomar själva är delaktiga
 • Utveckla och förstärka samarbetet mellan alla de myndigheter och organisationer som arbetar med barn och ungdomar
 • Föräldramöten kring föräldrars egna möjligheter att minska ungas drickande
 • Ungdomsmottagningar i anslutning till varje högstadieskola

Missbruksvård

 • Missbrukare ska garanteras snabb hjälp till behandling
 • Det ska finnas olika behandlingsalternativ att tillgå
 • Ökade resurser till det uppsökande arbetet
 • Kommunen ska initiera samarbete med vårdcentralen i syfte att på ett tidigt stadium erbjuda hjälp till högkonsumenter av alkohol

Personal

 • Alla kommunala tjänster ska vara heltidstjänster, den som vill ha lägre tjänstgöringsgrad söker tjänstledigt
 • Åtgärdsprogram för minskad stress och ökat välbefinnande hos personalen
 • Uppmuntra och möjliggöra för personalen att prova andra arbetsformer, arbetsuppgifter och arbetsplatser

Flen 100819

Av 0 219
%d bloggare gillar detta: