Helhetsgrepp för bättre kollektivtrafik!

Bra och miljövänliga kommunikationer är en viktig fråga för Flen. Vår kommun består av många små tätorter och det mycket viktigt att kommunikationerna fungerar bra, eftersom all samhällsservice inte kan finnas i varje liten ort.

Dels gäller det naturligtvis möjligheterna att pendla till och från arbetet. Men det handlar också om möjligheterna att kunna ta del av olika former av service, delta i studiecirklar, kulturella aktiviteter, träffa kompisar och en massa andra saker.

1999 föreslog vi att Flens kommun skulle undersöka möjligheterna att pröva en liknande kollektivtrafiklösning som man gjort i Ockelbo. Vid den tidpunkten menade man dock att det inte var möjligt på grund av konstruktionen på avtalet vi hade med länstrafiken. Nu har det gått ett antal år och vi vill pröva frågan igen, eftersom resultaten från Ockelbo är helt enastående.

Kommunikations Forsknings Beredningen har utvärderat försöket med samordnad kollektivtrafik i Ockelbo kommun. Slutsatserna i utvärderingen är ganska häpnadsväckande och sammanfattas på följande sätt i rapportens inledning:

”Det finns uppdrag som kan få den bäste konsult att blekna. Om uppdraget bestod i att öka det kollektiva resandet i en liten glesbygdskommun med ca. 400%, samtidigt som linjesträckningen skulle fyrdubblas, kunde det vara tufft nog. Skulle sedan uppdraget kompletteras med att trafiken inte fick bli dyrare än tidigare trots resandet skulle vara gratis, så skulle säkert många inte bara tveka inför uppdraget möjlighet, utan dessutom rentav ifrågasätta det mentala hälsotillståndet hos beställaren.

Ändå är det precis vad man lyckats åstadkomma med KUXA-trafiken i Ockelbo.”

Vi behöver ju verkligen göra vår kommun attraktiv som boendeort, och även om det här inte löser alla våra problem så skulle det verkligen hjälpa till om det var möjligt att uppnå liknande resultat som man gjort i Ockelbo.

Vad har de då gjort i Ockelbo? Jo, de har samordnat alla samhällsbetalda eller subventionerade resor såsom t.ex. skolskjutsar, färdtjänst och linjetrafik. De har noggrant kartlagt resandebehoven och anpassat turlistorna efter detta. De har anpassat fordonens storlek för resandebehoven och gjort dem tillgängliga för rörelsehindrade. De har också infört något som kallas anropsstyrd trafik som fungerar ungefär som den beställningstrafik vi hade förr i tiden. Och dessutom har de gjort resorna gratis, vilket förkortat restiderna, minskat förseningarna och ökat chaufförernas möjligheter att hjälpa till med olika former av service.

Resultaten sammanfattas så här:

  • Ökad turtäthet
  • Bättre geografisk täckning
  • Bättre bytesmöjligheter till regional trafik
  • Femdubblat resande med kollektivtrafik
  • Minskat antal färdtjänstresor från c:a 7000 till 2000
  • Minskad bilism (c:a 200.000 km/år)
  • Oförändrade kostnader för kommunen – trots att trafiken gjorts gratis

När det gäller resor utanför kommunen vill vi att kommunen verkligen anstränger sig att få igång persontrafiken på TGOJ-banan, för att kunna nå Eskilstuna och Nyköping (och därmed Skavsta).

Vi vill också att kommunen ska verka för ett resecentrum vid järnvägs-stationen, med bemannad biljettförsäljning. Den situation vi har idag är ohållbar, resenärer ska inte behöva flänga omkring i olika affärer uppe på stan för att få tag på biljetter eller ställa frågor om turlistor och liknande. Vi skulle också gärna se att turistbyråns verksamhet blir förlagd till järnvägsstationen.

Vänsterpartiet föreslår att kommunfullmäktige ska besluta

att Flens kommun genomför en förnyad utredning av kollektivtrafiken med syfte att samordna alla samhällsbetalda eller subventionerade resor såsom t.ex. skolskjutsar, färdtjänst och linjetrafik.
att de prioriterade målsättningarna i utredningsarbetet ska vara att öka trafiken till/mellan kommunens tätorter även på kvällar och helger, samt öka turtätheten
att även undersöka förutsättningarna för lägre taxor/gratis kollektivtrafik
att beakta andra viktiga aspekter på medborgarnas till en god service inom kollektivtrafiken, som bemannad biljettförsäljning vid järnvägsstationen och samordning av turlistor

Flen den 13 september 2006
Kaj Johansson (v)
Lillemor Johansson (v)

Av 0 711
%d bloggare gillar detta: