Kräv kollektivavtal vid upphandling

Konflikten vid skolbygget i Vaxholm illustrerar ett växande problem på den svenska arbetsmarknaden. Allt oftare uppdagas det hur mindre nogräknade arbetsgivare utnyttjar öppna gränser och ett svagt kontrollsystem till att dumpa löner och försämra arbetsvillkor för arbetare i Sverige.

Denna sociala dumpning drabbar inte bara arbetarna. Den innebär också att seriösa arbetsgivare som följer de gällande kollektivavtalen får en ekonomisk konkurrensnackdel och riskerar slås ut.

För Vaxholms del har situationen inneburit att man har blivit indragen i en arbetsmarknadskonflikt vilket inneburit att ett skolbygge har försenats. Följden har blivit störningar i den kommunala verksamheten och sannolikt även merkostnader för kommunen.

Ett sätt att undvika dessa problem samt bidra till att upprätthålla en bra ordning på arbetsmarknaden är att kommunen redan när man upphandlar entreprenader ställer krav på att entreprenören skall ha tecknat svenskt kollektivavtal med sin arbetskraft.

Det finns en ganska utbredd missuppfattning att kommuner och andra offentliga upphandlare inte får ställa krav på kollektivavtal. Det grundar sig bland annat på en kammarrättsdom som förbjudit en statlig myndighet att ha kollektivavtal som villkor vid en offentlig upphandling. LOU har dock förändrats efter denna dom. Regeringen har i propositionen 2001/02:142 slagit fast att en myndighet vid upphandling får ställa sociala krav vid upphandling.

Vänsterpartiet föreslår att fullmäktige ska besluta:

att kommunen ställer som krav vid upphandling att entreprenörer eller underentreprenörer som utför arbeten för Flens kommuns räkning skall där så är tillämpligt ha tecknat svenska kollektivavtal för sin arbetskraft.

att i andra hand skall vid kommunal upphandling alltid krav ställas på entreprenörerna iakttar kollektivavtalsenliga villkor. Samarbete bör i sådant fall inledas med de fackliga organisationerna för att se till att de företag som upphandlas uppfyller sådana villkor.

Flen den 15 september 2005

Lisa Molin (v)
Kaj Johansson (v)
Martin Degerman (v)

Av 0 921
%d bloggare gillar detta: