V-protest mot nedläggning av hemgården

Den borgerliga majoriteten, färgfemman, struntade i kritiken och beslutade lägga ned Hemgården. Vänsterpartiet var starkt kritiska mot att beslutsunderlaget var bristfälligt och helt orealistiskt.

Röstförklaring, protokollanteckning

Vänsterpartiet deltar inte i beslutet som gäller strukturåtgärder inom äldreomsorgen, att-satserna 1-8 i tjänsteskrivelsen. Det finns många orsaker till detta ställningstagande.

Beslutsunderlaget är bristfälligt och enligt vår mening orealistiskt. Det är inte i första hand ekonomiska konsekvensbeskrivningar vi behöver, utan verksamhetsmässiga. Vi är också övertygade om att neddragningar i särskilda boenden får mycket större konsekvenser för hemtjänsten än vad som redovisas i underlaget. T.ex är det helt orealistiskt att tro att man ska kunna ersätta hemgårdens verksamhet med 0,75 underskötersketjänst.

När vi avskaffade arbetsutskotten i Flens kommun så var en av tankarna bakom förändringen att de politiska diskussionerna i större utsträckning skulle föras direkt i nämnden. Istället har det utformats en praxis som innebär att presidiet och den så kallade styrgruppen för informella politiska diskussioner som inte protokollförs och inte kommer alla ledamöter till del. Nämndens ledamöter har blivit mindre delaktiga istället för mer, som var avsikten med reformen.

Hela budgetprocessen har dragit ut på tiden i en utsträckning som är helt oacceptabel och som försätter oss som nämndledamöter i en gisslansituation. På grund av tidsnöd känner sig många av nämndens ledamöter tvingade att gå till beslut på ett underlag som är helt undermåligt. Ansvaret för detta vilar i första hand på nämndens ordförande och den politiska majoriteten. Det är nämndens ordförande som måste se till att förvaltningen presenterar ett fullgott underlag i så god tid att det finns tid för politiska diskussioner.

Våra invändningar sammanfaller i mycket med den kritik som framförts i konsultrapporter och nu senast i rapporten från revisorerna.

Flen den 21 april 2004
Kari Jess (v)
Kaj Johansson (v)

Av 0 326
%d bloggare gillar detta: