Jämställdhet och integration

Vänsterpartiet tycker att förlaget till skolplan i det stora hela är bra, och håller sig på en rimlig ambitionsnivå. Vi har dock en del synpunkter som vi vill framföra. Tyvärr gör den korta remisstiden att vi inte hunnit utveckla alternativ skrivningar på alla områden, utan vi redogör i vissa fall bara för våra resonemang.

Inledningen
I ett läge där vi behöver se över skolstrukturen i sin helhet är det olyckligt att i skolplanen slå fast att vi vill ha många och små skolenheter. Vi tycker också kvalitén på enheterna är överordnad skolornas storlek.

Dessutom blandar stycket ihop två helt olika saker; skolstorlek och inflytande. Den skrivning som finns om inflytande är oklar och bör därför även den utgå. Vår syn framgår istället på ett bra sätt under rubriken ”Delaktighet, inflytande och ansvar”.

 • Vi vill stryka hela stycket som börjar med ”Vi ser våra många och relativt små skolenheter som en styrka…

Barn, ungdomars och vuxnas lärande

Vi ställer oss bakom de mål som finns i förslaget, men vill också lägga till ett mål av mer social karaktär. En möjlig skrivning är:

 • Att varje elev utvecklar rättskänsla, generositet, tolerans, inlevelseförmåga, ansvarstagande och en förmåga att umgås med och arbeta tillsammans med andra

Barn och ungdomar i behov av omfattande stöd

Vi har inga invändningar mot stycket

 

Delaktighet, inflytande och ansvar

Vi vill ha i en skrivning kring vikten av att öka delaktigheten hos framför allt de föräldrar som vi vanligtvis har svårt att nå, t ex invandrarföräldrar. Under ”ansvarig chef” vill vi göra tillägget

 • Speciell vikt ska läggas vid att redovisa hur inflytandet ökat bland de grupper som skolan normalt har svårt att engagera, t ex invandrarföräldrar.

Integration

Det finns en stor risk när vi uppmärksammar invandrarbarnen att vi endast uppmärksammar dem för det de inte kan. T ex att de inte kan svenska, att de inte känner till vår svenska kultur, att de inte delar våra grundläggande värderingar. När dessa ”brister” sedan ska rättas till – i all välmening – leder det lätt till att barnen marginaliseras.

Vi måste tydligt visa att invandrarbarnen också måste uppmärksammas för vad de faktiskt kan. Vi är väl medvetna om att detta är lättare att säga än att göra, men vill ändå ha in ett mål som visar i den riktningen. Vårt förslag till ytterligare mål är därför:

 • Språklig och kulturell kompetens ska ses som en tillgång i förskola och skola.
 • Under rubriken ”Ansvarig chef” vill vi ha tillägget ”ansvarig chef ska redovisa hur den språkliga och kulturella kompetensen tas tillvara i den dagliga verksamheten.”

Internationalisering
Under detta stycke vill vi lyfta in ett resonemang kring Flen som en internationell mötesplats. Här möts verkligen barn, unga och vuxna från all världens hörn.

 • Vi vill tillföra ett stycke kring hur den kultur och språkkompetens som finns inom vår kommun och våra skolor ska användas för att stimulera alla elevers intresse för välden utanför Flen och Sverige.

Samverkan

Vi har inga invändningar mot stycket

Miljö och hälsa

Vi vill förändra målet ”Barn, ungdomars och vuxnas kunskaper om hur hälsan påverkas av tobak, alkohol och droger ska öka” till:

 • Debutålder för alkohol och tobak ska höjas. Kommunen ska bli narkotikafri.

Motivering: Ökade kunskaper kring tobak, alkohol och droger medför inte att ungdomars konsumtion minskar. Det föreslagna målet ligger mer i linje med förslaget i det drogpolitiska programmet.

Personal

Vi är ytterst tveksamma till om skolplanen ska ha med ett avsnitt om personalen. Detta finns väl i det personalpolitiska programmet?

Jämställdhet

Vi anser att det ska ingå ett avsnitt om jämställdhet i skolplanen. Vi föreslår följande skrivningar:

”Jämställdhet mellan kvinnor och män är en del av skolans värdegrund.
Lpo 94 säger:
” Det sätt på vilket flickor och pojkar bedöms i skolan, och de krav och förväntningar som ställs på dem, bidrar till att forma deras uppfattningar om vad som är kvinnligt och manligt. Skolan har ett ansvar för att motverka traditionella könsmönster.”

Skolans personal har ett uppdrag att förändra rådande traditionella könsroller mot ett mer jämställt sätt för pojkar och flickor att agera, gentemot varandra och sin omvärld. För att klara detta uppdrag krävs dels att de som arbetar i skolan blir medvetna om de strukturer som formar könsroller hos eleverna och sin egen roll i dessa strukturer, dels att skolan utvecklar metoder som förändrar dem. Särskilt tydligt kommer könsrollsmönster till uttryck när flickor från vissa invandrarfamiljer hålls hemma från skolan för att t ex hjälpa till med städning inför högtider, medan deras bröder skickas till skolan som vanligt. Även om mönstren inte alltid är lika tydliga när det gäller infödda svenska barn, så finns de där och visar sig i bl a flickors och pojkar yrkesval och i sexuella trakasserier av tonåringar.

Mål

 • Sexuella trakasserier förekommer inte bland elever på skolorna i Flens kommun
 • Antalet traditionellt könsbundna studie- och yrkesval minskar kontinuerligt
 • Anställda inom BU-förvaltningen arbetar metodiskt med att förändra traditionella könsrollsmönster och strukturer i skolans hela organisation
 • De anställda i BU-nämndens verksamhetsområde visar en jämn könsfördelning

Ansvarig chef ska redovisa

 • Vilka program som pojkar resp. flickor väljer vid ansökan till gymnasieskolan
 • Vilka åtgärder som vidtagits för att motverka traditionella könsmönster”

Flen 040324

Lisa Molin
Gruppledare Vänsterpartiet i Flen

Av 0 338
%d bloggare gillar detta: