Ang. kartläggning av prostitution

Lagen om förbud mot köp av sexuella tjänster trädde i kraft i Sverige den 1 januari 1999. Fem år senare råder det delade meningar om huruvida lagen resulterat i en minskning av prostitutionen i Sverige, eller om den tvärtom har resulterat i att prostitutionen har ökat.

Man kan emellertid konstatera att den synliga gatuprostitutionen har minskat markant. Parallellt med denna förändring har prostitutionen via internet ökat. Dessa både faktorer har resulterat i att prostitutionen gått från att vara relativt synlig till att vara till stora delar dold och svår för polis och myndigheter att ha uppsikt över. Detta gäller både kvinnlig och manlig prostitution.

I samband med murens fall och Europas omstrukturering i början av 1990-talet började ännu en form av prostitution att ta form: människohandel för sexuella ändamål, så kallad trafficing. Under det senaste decenniet har problemet vuxit till en världsindustri som är mycket svårt att kontrollera. Vi vet att offer för trafficing hamnar även här i Sverige. Vi känner alla till den verklighetsbaserade filmen Lilja forever. Men idag saknas en det en organisation som äger medel att jobba effektivt för att motverka trafficing på de flesta platser i Sverige.

Som undantag kan nämnas polismyndigheten i Västra Götalands län som inrättat en särskild trafficing-grupp vars enda uppgift är att arbeta aktivt för att motverka trafficing. Deras lokala arbete i främst Göteborg har gett mycket goda resultat.

Utifrån detta exempel kan man konstatera att lokalt arbete mot prostitution och trafficing kan vara mycket fruktbart.

En förutsättning för ett målinriktat arbete mot prostitution och trafficing är att en kartläggning av problemet genomförs på lokalt plan innan arbetet påbörjas. Vi tror att detta bäst genomförs inom varje enskild kommun i länet.

Mot bakgrund av detta föreslår vi:

Att kommunfullmäktige uppdrar till Socialnämnden att genomföra en kartläggning av prostitutionen i Flens kommun. Arbetet bör ske i nära samverkan med polismyndigheten.

Flen den 8 mars 2004

Lisa Molin
Kaj Johansson
Martin Degerman

Av 0 746
%d bloggare gillar detta: