Total översyn av arvoden

De ekonomiska prognoserna pekar på ett kraftigt budgetöverskridande när det gäller politikernas arvoden. Det är naturligtvis nödvändigt med omedelbara åtgärder för att minska underskottet. Alla andra verksamheter måste hålla budget och det ska naturligtvis även den här verksamheten göra.
Men vi vill gå ett steg längre. De nuvarande reglerna för stöd till politiskt arbete är lite av ett lapptäcke. Någon har upplevt en brist i reglerna, och så har man ändrat på det. Och så har man börjat diskutera ett annat problem som reglerna inte har tagit hänsyn till, och så har man ändrat på det.

Ibland har det gällt sammanträdesarvoden, ibland gruppledararvoden och ibland nivåer. Men man har hela tiden utgått från de gällande reglerna och justerat lite här och där.

Vi menar att det är dags att göra en total översyn av sammanträdesarvoden, gruppledararvoden, partistöd etc. och starta från noll.

Vi måste till exempel ställa oss frågan hur vi på bästa gör det möjligt för så många förtroendevalda som möjligt att vara ute i den verksamhet man ska styra. Kanske ska vi halvera sammanträdesarvoden och istället ge alla förtroendevalda några dagar varje år när de kan besöka verksamheterna?

Vi vill gärna att diskussionen om ett nytt system för ersättningar för politiskt arbete i så stor utsträckning som möjligt ska handla om principer. Vad är det vi vill uppnå med ersättningarna? Hur ska systemet utformas för att vi på bästa sätt ska uppnå de resultat vi önskar.

Mot den här bakgrunden yrkar vi:

att kommunfullmäktige beslutar att genomföra en total översyn av de olika ersättningssystemen för kommunalt politiskt arbete.

I syfte att hålla årets budget yrkar vi dessutom följande:

att sammanträdesarvodena återgår till 2002 års nivå
att sammanträdesarvoden inte utbetalas i samband med kurser och konferenser

För Vänsterpartiet


Lisa Molin Kaj Johansson Kerstin Soläng

Av 0 399
%d bloggare gillar detta: