Tidningen Folkets frågor inför valet

Inför valet har tidningen Folket bett de politiska partierna att kortfattat (50 ord) ge sin syn på ett antal frågor/områden. Här presenterar vi vänsterpartiets svar.
Skola
Skolan måste demokratiseras. Icke-demokratiska högerpartiers framgångar i demokratiska val är ett fruktansvärt hot. Det är nödvändigt att aktivt fostra barn och ungdomar i demokratiskt tänkande och handlande. Den fostran sker bäst genom att skolelever vistas i en miljö där demokratin kommer till uttryck genom elevers faktiska inflytande.

Kostnaden för en demokratisering av skolmiljön är försumbar i pengar räknat. Om vi misslyckas med uppdraget kan kostnaderna bli oöverstigliga….

Barnomsorg
Vi fostras in i våra könsroller. Arbetet för att uppnå ett jämlikt samhälle börjar i förskolan. Metoder i detta arbete finns – nu börjar vi också i Flen! Förskolan är inte bara ”skola” – det är också ”barnomsorg” – mindre barngrupper med bibehållen vuxentäthet. Pröva kulturprofil i förskolan – dans, teater, musik, bild.

Metodutveckling sker inom ramen för fortbildningsinsatser. Kulturprofil handlar om intresse och medför inga extra kostnader. Mindre barngrupper kräver ökade statsbidrag – Vänsterpartiet föreslår detta.

Äldrevård
Kvalitet i äldreomsorgen förutsätter frisk och kompetent personal. Sjukskrivningstalen i äldreomsorgen måste ner! Vårdarbetet är ett av de tyngsta jobb som finns. En arbetstidsförkortning bör prövas inom detta område. Äldre- och handikappomsorg ska drivas i kommunal regi. Full insyn är en förutsättning för att äldre och handikappade ska känna trygghet.

Vänsterpartiet föreslår att pengar tas från kommunens kapital för projekt att minska sjukskrivningar, bl a genom arbetstidsförkortning. Privatiseringar/entreprenader har ofta ökat kommunernas kostnader. Egen regi ger mer pengar till kvalitetshöjningar.

Jämställdhet
Det tydligaste tecknet på ojämlikhet är kvinnors löner. Kvinnodominerade yrken har genomgående en låg lönenivå. Detta gäller i hög grad kommunal verksamhet. Kvinnolönerna ska höjas! Könsmobbing på skolor måste upphöra. Ingen flicka ska behöva utsättas för nedsättande uttryck på sin arbetsplats – skolan. Jämställdhetsarbetet ska starta redan i förskolan.

Vänsterpartiet föreslår riktade statsbidrag för höjning av lönerna i kvinnodominerade jobb. För Flen ger förslaget 12 mkr. Arbete mot könsmobbing och med jämställdhet i förskolan ryms inom kompetensutvecklingsbudgeten.

Kultur
Kultur är livsviktigt för all utveckling! Vi ska prioritera kultur för barn, och ständigt söka nya vägar att presentera kulturevenemang för unga. Vi ska med alla medel stödja de unga som själva skapar. Kommunen behöver bli bättre på att erbjuda handikappade barn och ungdomar möjlighet till eget skapande.

Skjortfabriken bör bli ett ungdomens hus för ungdomars kulturutövande. Musikterapi/undervisning för handikappade finns i musikskolans planer. Kostnaden prioriteras inom ram, Ökade statsbidrag/skatteintäkter riktas till skapande verksamhet för handikappade barn.

Idrott
Idrotten är ett utmärkt verktyg för integration av invandrarungdomar. Idrottsföreningar bör uppmuntras att rekrytera barn och unga med invandrarbakgrund. En idrottsprofil i skolan för de högre årskurserna återinförs. Kommunen bör undersöka möjligheten att förlägga den till Hälleforsnäs eller Malmköping.

Kommunen erbjudet föreningar som arbetar med integration, deltagande i utbildningar för egen personal – finansieras inom ram. Idrottsprofil i t ex Malmköping förutsätter investeringar i befintliga idrottsanläggningar – finansieras via eget kapital.

Miljö
Flens kommun bör satsa på inköp av närproducerad e, ekologiska livsmedel till våra egna verksamheter. Kollektivtrafiken ska motsvara behov hos den del av medborgarna som är beroende av bil eller buss för att ta sig till arbete, service och kultur. Möjligheter att låta ungdomar resa gratis med kollektivtrafiken ska utredas.

Det blir inte automatiskt dyrare att handla närproducerat och ekologiskt! Finansiering av gratis kollektivtrafik för ungdomar förhandlas med landstinget och övriga Sörmlandskommuner inom ramen för avtalet med Länstrafiken.

Integration
Kommunen som arbetsgivare ska anställa fler invandrare. Därför ska kommunen upprätta en mångfaldsplan. Familjelägenheter måste skapas i fler områden så att boendesegregationen bryts. Integration ska börja tidigt – resurser ska satsas på att placera invandrarbarn i vanlig klass så snart som möjligt. Mer resurser till svenska 2 i grundskolan.

Ingen extra kostnad att se till mångfald vid nyanställningar. Ingen mer utförsäljning av Bostadsbolagets fastigheter. Kommande ”Wernerssonpengar” riktas till elever med invandrarbakgrund.

Näringsliv
Möjligheter till pendling via lokaltåg gör Flen till en attraktiv ort för etableringar. En satsning på gymnasiet inom miljöteknikutbildning ger möjlighet att få företag i miljöteknikbranschen att etablera sig i Flen. Flen passar också bra för en utveckling mot småskalig, ekologisk livsmedelsproduktion. Kommunen kan stödja en sådan utveckling via utbildningssatsningar.

Lokaltåg finns i budget. Miljöteknikutbildning på gymnasiet ersätter annat program, och kan bli nationellt, vilket ger inkomster från andra kommuner. Kommunen satsar idag på en utbildning riktad mot småskaliga matproducenter.

——————————–

Jag har nu 42 ord tillgodo! Dem vill jag använda så här:

Flen är en del av världen. EMU kommer att påverka kommunen, om Sverige bestämmer sig för att gå med. EMU sätter låg inflation före full sysselsättning. EMU kräver neddragningar i offentlig verksamhet. För Flens skull kommer jag att rösta nej till EMU.

Hälsningar

Kerstin Soläng,
Vänsterpartiet i Flen

Av 0 342
%d bloggare gillar detta: