Översyn av missbruksvården i Flen

Narkotikakommissionen slår i sitt slutbetänkande fast att drogkonsumtionen bland ungdomar ökar, att inställningen till droger är mer tillåtande bland ungdomar idag och att det förebyggande arbetet såväl som vården av kända missbrukare har stora brister. I pressen kan vi läsa alarmerande rapporter om den ökande drogkonsumtionen bland ungdomar och den stora tillgången på tunga droger. Det finns farhågor om att tillgången på narkotika ska öka ytterligare som en följd av EU-samarbetet.

Samtidigt har Sverige skurit ner resurserna när det gäller såväl förebyggande arbete som vård och behandling av missbrukare. Nedskärningen har framför allt drabbat de tunga missbrukarna men också de yngre som ännu inte utvecklat ett regelbundet missbruk. Det är också ett faktum att kvinnor söker vård långt senare i sitt missbruk än vad männen gör och därför har ett allvarligare missbruk när de kommer i behandling. Det kan finnas skäl att samordna resurserna både inom kommun, landsting och kriminalvård för att erbjuda långsiktiga helhetslösningar.

Även i Flen är missbrukssituationen alarmerande och allt fler yngre rekryteras till regelbundet missbruk. Flens kommuns resurser för missbruksvård läggs på de kända missbrukarna och de tyngre missbrukarna, som den öppna mottagningen och Fyren inte kan hjälpa, skickas till externa behandlingshem. Under år 2000 visade Socialnämndens bokslut att missbruksgruppen inom enheten för Individ- och familjeomsorg hade ett överskott om ca 200 000 kr. För innevarande års budget finns farhågor om ett underskott pga flera tunga missbrukare på behandlingshem. Det förebyggande arbetet är minimalt och merparten av resurserna går till vård och behandling av kända missbrukare. Att gå till den öppna mottagningen kan upplevas som stigmatiserande vilket kan innebära att missbrukare kommer i vård först när missbruket blivit ett stort problem för individen själv och hans/hennes omgivning.

I några kommuner har man tillsammans med sjukvården öppnat polikliniker där missbrukare som vill det kan får vård och behandling under anonymitet. Dessa polikliniker som vanligen tar emot missbrukare i ett tidigt stadium av missbruket kan ofta visa till goda resultat.

Vänsterpartiet föreslår därför följande:

att den lokala missbrukssituationen i Flen kartläggs och redovisas för Kommunfullmäktige  tillsammans med en problem- och resursinventering

att kommunen tar initiativ till att påbörja ett samarbete med sjukvården för att på sikt öppna en gemensam poliklinik där resurserna mellan de två huvudmännen samordnas för att nå nya målgrupper

att kommunen tar initiativ till en öppen mottagning för ungdomar med missbruksproblem 

att befintlig personal inom missbruksvården får möjlighet att vidga sin kompetens för att möta nya missbruksgrupper

Flen 2001-05-10

Inger Andersson (v)
Kaj Johansson (v)

Av 0 297
%d bloggare gillar detta: