Minska sjukskrivningarna bland kommunens personal

Förra året ökade sjukskrivningarna i Sörmland med ca 20 procent. Men utvecklingen i vårt län är inte unik utan sjuktalen ökar i hela landet. Om nuvarande utveckling fortsätter kommer sjukfrånvaron att fördubblas fram till år 2010.

Sjukskrivningarna har dock inte ökat lika mycket i alla grupper. Den är tvärtom ojämnt fördelad; mellan kvinnor och män, mellan olika branscher och mellan olika åldrar. Det är framför allt bland kvinnor inom kommuner och landsting som sjukskrivningarna ökat.

Det statliga sjukförsäkringsutredningen har granskat och analyserat orsakerna till de ökade sjukskrivningarna. Eftersom det knappast kan bero på att just kvinnor i offentlig sektor skulle vara extra klena och sjukliga av sig måste förklaringen sökas i arbetsmiljön. Nittiotalets nedskärningar inom kommuner och landsting har slagit hårt mot de som arbetar där, och framför allt mot de som är lite äldre. Höga krav i arbetet,  kombinerat med en låg egen kontroll, och att inte känna sig nöjd med hur man kan utföra sina arbetsuppgifter leder lätt till stress och risk för långa sjukskrivningar.

Utredningen konstaterar att arbetsplatserna har en nyckelroll för att minska sjukskrivningarna. Arbetsplatserna ska utformas så att människor orkar jobba ett helt liv och  de måste anpassas till de människor som faktiskt finns. Alla är inte friska, barnlösa tjugofemåringar med 15 års erfarenhet bakom sig. Även kvinnor över 55 måste kunna utföra ett arbete utan att utsätta sig för hälsorisker.
Också i de fall där sjudomen inte har något samband med arbetet måste arbetsgivaren ta ett ansvar. För oavsett orsaken till sjukdom så är det bara på arbetsplatsen som man kan få människor att återgå till arbetet.

Flens kommun har sedan en tid tillbaka en person anställd för att arbeta med de personer som är långtidssjukskrivna och försöka hitta vägar för dem att återgå i arbete. Det är bra. Men med tanke på sjukskrivningarna för närvarande ökar dramatiskt måste kommunen ta krafttag för att förebygga att de anställda blir sjukskrivna.

Vi yrkar därför

att  varje arbetsenhet inom kommunen ska ta fram handlingsplaner i syfte att minska stress, utmattning och  sjukskrivningarna bland kommunens egen personal.

 

Flen 2001-05-10

Kerstin Soläng       
Kaj Johansson       
Lisa Molin     
Lillemor Johansson

 

Av 0 353
%d bloggare gillar detta: