Ang utvecklad demokrati i Flens kommun

”Demokratin har kommit lite på mellis.” De orden inleder Björn Elmbergs bok ”Dom där uppe – dom där nere” och är ett uttalande gjort av ett kommunalråd någonstans i Sverige.

”Demokratin har kommit lite på mellis. ” Valdeltagandet sjunker. Alltfler människor vänder ryggen är politiken. Misstro och politikerförakt är ord som förekommer i debatten.

Samtidigt vet vi att vanmakt och utanförskap är  en utmärkt grund för högerextremistiska rörelser. Vi vet att människor som inte ser några alternativ, människor  som upplever att deras röst inte hörs och att deras ord ingenting betyder,  de människorna har lättare att ansluta sig till ”enkla lösningar” och ”starka ledare”.

Demokrati är mer än att gå och rösta vart fjärde år. Demokrati är människor som deltar aktivt i samhällsutvecklingen. Människor som engagerar sig, sätter sig in i frågor, lyssnar till andras argument och kommer med idéer och förslag. De förtroendevalda måste underlätta för människor att delta i utvecklingen. De måste på ett omedelbart och obyråkratiskt sätt ta tillvara medborgarnas synpunkter.

I många kommuner arbetar man idag med att hitta olika former för en bättre fungerande demokratin inom den egna verksamheten. Svenska kommunförbundet är också aktivt engagerat i de frågorna.

Redan idag pågår en hel del arbete också i vår kommun. Under en tid har en av fullmäktige utsedd grupp haft till uppgift att ”se över partistöd, förtroendemannautbildning, arbetsformer och teknisk utrustning för de förtroendevalda i syfte att förbättra de förtroendevaldas arbetsmöjligheter och därmed vidga medborgarinflytandet över de kommunala frågorna.” Då uppdraget har satt fokus på de förtroendevaldas förutsättningar snarare än på medborgarnas förutsättningar har det begränsat möjligheterna att vidga arbetet till att utveckla den kommunala demokratin.
En annan grupp har jobbat under ledning av kommunfullmäktiges ordförande för att hitta former för att vitalisera fullmäktige. Det arbetet är viktigt och kan fortsätta antingen i samma form som hittills, eller som en del i ett större demokratiarbete.

Slutsatsen är att det är viktigt att vi tar ett samlat grepp som syftar till att undersöka och hitta åtgärder som stärker medborgarnas inflytande över kommunala frågor. Vi bör därför inrätta en speciell arbetsgrupp med representanter från samtliga partier. Det är också viktigt att kommunfullmäktiges ordförande deltar i gruppen.

Arbetsgruppen bör ha ett öppet arbetssätt och möjlighet att delegera frågor. T ex kan det vara lämpligt att kommunfullmäktiges ordförande har ett speciellt ansvar för att utveckla formerna för fullmäktige, integrationsgruppen tittar på hur vi ska engagera invandrargrupper och en speciell ungdomsgrupp tar fram förslag till hur vi ska öka de ungas inflytande

Arbetet i en sådan grupp skulle ta sin utgångspunkt i följande områden:

 • engagera medborgarna i den kommunala demokratin
  (det kan handla om  olika former av samråd, medborgararenor, ungdomsfullmäktige, debatt på hemsidan, öppnare arbetssätt i nämnder osv, speciell inriktning på att engagera kvinnor, invandrare, ungdomar, )
 • starkare fullmäktige
  (fullmäktige är vårt högsta beslutande organ, och bör vara platsen där vi diskuterar övergripande strategiska frågor, att göra fullmäktige till en plats för diskussioner kring framtidsfrågor, och en plats där medlemmarna möter politikerna ex frågestunder, inbjudna föreläsare, diskussionsfullmäktige o dyl.)
 • direkt medborgarinflytande (olika former för direktinflytande ex brukarstyrelser, personalinflytande)
 • helhetssyn på problemen – problemorienterat arbetssätt
  (att se över nämndorganisation och arbetsformer i syfte att hitta ett arbetssätt som utgår från problemet, ex hur stöttar vi barn med speciella behov inom skola, fritid och social.)
 • stärka politikerrollen
  (demokratitekniker i det politiska arbetet, praktiska möjligheter att träffa medborgarna, hur möter vi medborgarna? Förhållandet politiker- tjänstemän.)

Jag yrkar

 • att kommunfullmäktige inrättar en speciell arbetsgrupp som får till uppgift att undersöka och föreslå former och åtgärder som stärker medborgarnas  inflytande över kommunala frågor
 • att arbetet tar sin utgångspunkt i ovanstående fem områden
 • att gruppen består av en representant från varje parti, plus suppleanter. Dessutom ska kommunfullmäktiges ordförande ingå i gruppen
 • att gruppen ska ha ett öppet arbetssätt och om möjligt delegera frågor
 • att gruppen ska ha en egen budget

Flen 000517

Lillemor Johanson, vänsterpartiet

Av 0 455
%d bloggare gillar detta: