”Sparpaket” inom BU-förvaltningen

Vänsterpartiet vill lämna ett remissvar, trots att de politiska partierna inte är remissinstanser i detta ärende, p g a att partiet inte är representerat i BU-nämndens AU, och därmed inte på något annat sätt än detta kan delta i de förberedande diskussionerna kring förvaltningens förslag.

Vi tar här inte ställning till varje enskild del i förslaget – det vill vi göra först när vi tagit del av samtliga remissvar – men vi vill klargöra partiets principiella ståndpunkter.

Vänsterpartiet anser att den omfördelning av resurser från fattig till rik som pågår i vårt samhälle är en process som kommer att fortgå år efter år så länge politikerna i Sveriges kommuner ser som sin roll att enbart fungera som administratörer för regeringens politik, istället för att kraftfullt protestera mot den ständigt pågående sänkningen av statsbidragen till kommunerna.

Ang förslagen i ”sparpaketet” vill vi här särskilt nämna följande:

Vi föreslår att man noggrant ser över möjligheterna att öka förvaltningens intäkter, t ex via uppdragsutbildning.

Personalantalet inom barnomsorgen bibehålls på minst nuvarande nivå.

En eventuell inkomstförstärkning inom barnomsorgen finansieras med skattemedel, och inte via en avgiftshöjning för de enskilda familjerna.

Vi bör särskilt värna om resurserna för de svagaste grupperna inom skolan, d v s de elever som har behov av särskilt stöd i någon form.

Istället för att föreslå nedläggning av en skolenhet av kyrkskolans storlek, bör man undersöka om t ex åldersintegrerad undervisning kan vara ett alternativ.

En tydlig specifikation av vad en minskning av kostnaderna med 2% innebär för varje enskild enhet är nödvändig. En generell minskning är ingenting annat än en ospecificerad besparing – något som vänsterpartiet gång på gång hävdat måste bort ur budgetförslagen.

Till sist vill vi också nämna att vi ser konsekvensbeskrivningarna
i diskussionsunderlaget som mycket krystade. Att för varje negativ konsekvens försöker fabricera en positiv kan inte dölja det faktum att i många fall överväger de negativa konsekvenserna starkt. Det handlar helt enkelt om försämrad kvalitet!

Flen 950515
För Vänsterpartiet
Kerstin Soläng

Av 0 521
%d bloggare gillar detta: